Pracownicy, którzy będą korzystać z nowych uprawnień urlopowych, nie będą podlegali wyłączeniu ze stanu zatrudnienia w firmie.

Tak wynika z wyjaśnienia przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w związku z wchodzącą dziś w życie ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641). Wprowadza ona dwa nowe rodzaje dni wolnych dla pracowników – urlop opiekuńczy przysługujący na zapewnienie opieki chorującemu członkowi rodziny oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem (patrz: tabela str. B11).

– Z punktu widzenia firm istotne jest, czy osoby przebywające na nowych urlopach będą uwzględniane do stanu zatrudnienia we wniosku Wn-D przy ubieganiu się o dopłaty do pensji oraz na potrzeby sprawozdawczości. Dlatego zwróciłam się w tej sprawie z pytaniem do PFRON – mówi Edyta Sieradzka, ekspert ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, która współpracuje z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Fundusz w odpowiedzi wskazuje, że stany zatrudnienia we wniosku Wn-D wykazuje się w dwóch celach. Pierwszy ma na celu sprawdzenie, czy pracodawca spełnia jeden z wymogów uzyskiwania subsydiów płacowych, a więc czy posiada 25 lub więcej etatów i czy osiąga 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (poz. 37 „ogółem” i 38 „osoby niepełnosprawne”). Odbywa się to na podstawie przepisów krajowych, zawartych w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.). Zgodnie z nimi do liczby pracowników w tych pozycjach nie są wliczane osoby niepełnosprawne przebywające na wszystkich urlopach bezpłatnych oraz osoby pełnosprawne, które: są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w ramach przygotowania zawodowego, przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, nie świadczą pracy, bo odbywają służbę wojskową lub zastępczą, są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, są na świadczeniu rehabilitacyjnym, a także urlopach bezpłatnych, innych niż te wynikające z kodeksu pracy. Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej są zaś innym rodzajem urlopu lub nieobecności niż te wyżej wymienione, a to oznacza, że osoby z nich korzystające nie podlegają wyłączeniom w poz. 37 i 38 we wniosku Wn-D. Będzie je też trzeba uwzględniać w drukach sprawozdawczych INF i DEK.

Wyliczenie stanu zatrudnienia jest też potrzebne do ustalenia, czy osiągnięty został przy ubieganiu się o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika tzw. efekt zachęty (poz. 39 i 41 wniosku Wn-D). Tutaj decydujące znaczenie mają przepisy unijne, a dokładnie załącznik nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187). Stanowią one, że w skład personelu nie wchodzą praktykanci i studenci odbywający szkolenie zawodowe, osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem, urlopie bezpłatnym i świadczeniu rehabilitacyjnym. Jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów niezasadne jest rozszerzanie wyłączeń na inne przypadki nieobecności usprawiedliwionej. W efekcie pracownicy, którzy będą korzystać z nowych dni wolnych od pracy, również powinni być uwzględniani w stanach zatrudnienia w poz. 39 i 41 wniosku Wn-D. ©℗