Planowane przepisy mają poprawić przejrzystość działalności europejskich spółek, a także zachęcić inwestorów do większego zaangażowania w sprawy spółek oraz myślenia o ich interesach w dłuższej perspektywie, zamiast koncentrowania się na doraźnych zyskach.

Eurodeputowani z komisji PE chcą, by przynajmniej raz na trzy lata udziałowcy mogli głosować nad polityką firmy dotyczącą wynagradzania dyrektorów. Płace, premie i inne korzyści, jak również dodatkowe emerytury w spółkach giełdowych powinny być ustalane na podstawie jasnych kryteriów.

Europosłowie odrzucili jednak proponowany przez Komisję Europejską wymóg ustalenia maksymalnego wynagrodzenia w ramach polityki płacowej spółki. Poparli z kolei zapis, że pracownicy powinni mieć prawo do wyrażania swoich opinii, za pośrednictwem swych przedstawicieli, na temat polityki płacowej spółki - poinformowano w komunikacie PE.

Komisja PE chce też, by "duże przedsiębiorstwa i jednostki interesu publicznego" były zobowiązane do publikowania informacji o zysku przed opodatkowaniem, zapłaconych podatkach i subsydiach, które otrzymały. Spółki zatrudniające powyżej 500 osób i z bilansem od 86 mln euro albo obrotami netto w wys. 100 mln euro miałyby także ujawniać informacje o dotyczących ich decyzjach podatkowych.

Państwa UE miałyby także wprowadzić rozwiązania, które premiowałyby długotrwałe, ponad dwuletnie zaangażowanie udziałowców w spółkę, jak np. dodatkowe prawa głosu, zachęty podatkowe, dywidendy za lojalność.

Ostateczny kształt nowych przepisów UE o prawach udziałowców zostanie uzgodniony w trakcie negocjacji między PE, rządami państw UE i Komisją Europejską.

Projekt zmiany dyrektywy o prawach akcjonariuszy KE przedstawiła w kwietniu 2014 r. Dotyczy ona około 10 tysięcy spółek notowanych na giełdach w krajach UE. Dzięki nowym przepisom spółkom łatwiej będzie uzyskać informacje o tym, kto jest ich udziałowcem. Firmy doradzające akcjonariuszom, jak głosować na walnych zgromadzeniach, będą zobowiązane ujawniać informacje, na jakiej podstawie przygotowują swoje wytyczne, co ma pomóc w uniknięciu konfliktu interesów.

Według danych KE w 13 krajach Unii akcjonariusze mają wpływ na wynagrodzenia dyrektorów. W 15 państwach jest wymóg ujawniania polityki dotyczącej wynagrodzeń, a w jedenastu - ujawniania informacji o wynagrodzeniach poszczególnych dyrektorów.