Przedsiębiorcy wciąż czekają na wytyczne skarbówki, jak liczyć zwrot kosztów za świadczenie przez pracownika obowiązków poza biurem. Okazuje się, że w administracji jest wiele różnych sposobów na określanie wysokości tego ryczałtu. DGP dotarł do wyliczeń Ministerstwa Finansów i administracji skarbowej

Z sondy DGP przeprowadzonej w izbach administracji skarbowej (IAS) wynika, że w jednostkach, w których przewiduje się pracę zdalną, przyjęto jednakowe stawki za jeden dzień takiej pracy. Ryczałt za dzień pracy zdalnej wyniesie w IAS 0,68 zł na pokrycie dodatkowych kosztów energii elektrycznej i 0,55 zł na dostęp do łączy telekomunikacyjnych. Ten drugi element świadczenia będzie jednak wypłacany tylko wtedy, gdy podczas pracy zatrudniony zdalnie będzie korzystał z prywatnego telefonu i internetu (patrz: infografika).

W skarbówce skromnie i bardzo oszczędnie

Zakładając przeciętnie 21 dni pracujących w miesiącu, daje to 25,83 zł miesięcznie za całkowitą pracę zdalną lub 14,28 zł miesięcznie, jeśli zatrudniony zdalnie ma służbowy telefon i dostęp do internetu.

To bardzo niskie kwoty, biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy, którzy mogą być w przyszłości kontrolowani przez skarbówkę, przyjęli nawet kilka razy wyższe stawki ryczałtu. Może to budzić obawy o kontrole tych stawek w przyszłości, bo ryczałty są zwolnione z podatków i składek ZUS.

Z informacji organizacji pracodawców wynika, że w firmach stawka ryczałtu na pokrycie kosztów energii i internetu wynosi 2–3 zł za dzień pracy zdalnej

Gdyby skarbówka uznała je w przyszłości za zbyt wysokie, od nadwyżki mogłaby zażądać zapłaty danin publicznych.

Z ustaleń DGP wynika jednak, że stawki w IAS są jednymi z najniższych przyjętych w administracji publicznej.

W Ministerstwie Finansów funkcjonują bowiem inne zasady rozliczania pracowników zdalnych, z podziałem na tych zatrudnionych hybrydowo i całkowicie zdalnie. Wyższe są także świadczenia na pokrycie dodatkowych kosztów pracy zdalnej. Przy pracy hybrydowej miesięczny ryczałt za korzystanie z prywatnego komputera i energii elektrycznej w domu wyniesie 25,08 zł. Przy całkowitej pracy zdalnej ten ryczałt rośnie do 41,80 zł miesięcznie (patrz: infografika).

W innych urzędach trwa festiwal pomysłów

Wskazuje to na dwa różne sposoby liczenia ryczałtu. Izby administracji skarbowej będą szczegółowo rozliczać każdy dzień pracy zdalnej, a w resorcie finansów przyjęto uogólnienie i uproszczenie rozliczenia tych kosztów w zależności od tego, czy praca odbywa się zdalnie całkowicie czy hybrydowo.

Z sondy DGP wynika, że najważniejsze urzędy w państwie mają dużo więcej pomysłów na rozliczenie ryczałtów za pracę zdalną. I są one różne.

Najwyższą stawkę przyjęto w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w którym ryczałt za pracę zdalną wynosi 2,5 zł za każdy 8-godzinny dzień pracy, plus koszty użytkowania telefonu prywatnego do celów służbowych w kwocie 0,89 zł za każdy rozpoczęty dzień pracy. Przeciętnie, licząc 21 dni pracujących w miesiącu, daje to kwotę 71,19 zł za całkowitą pracę zdalną.

Najniższy ryczałt będzie wypłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z informacji NFZ wynika, że zatrudnieni zdalnie mogą tam liczyć na ok. 20 zł miesięcznie za pracę całkowicie spoza biura. W przypadku pracy częściowej kwota zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Bardzo oryginalny pomysł na liczenie ryczałtów przyjęto w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przyjęto tam stawkę za jedną godzinę pracy zdalnej, na którą złoży się zwrot: za energię elektryczną – 0,11 zł, za usługi telefoniczne nieudostępnione przez MON – 0,06 zł oraz za usługi internetowe nieudostępnione przez MON – 0,08 zł. Daje to stawkę w wysokości 25 gr za godzinę takiej pracy i 2 zł za 8-godzinną dniówkę, co oznacza 42 zł miesięcznie ryczałtu za całkowitą pracę zdalną. Przyjmując stawki godzinowe, resort obrony narodowej będzie rozliczał ryczałt za pracę zdalną najbardziej szczegółowo ze wszystkich organów publicznych.

Na drugim biegunie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, w którym przyjęto, że wysokość ryczałtu wynosi 480 zł rocznie w przypadku pracy świadczonej przez co najmniej 10 dni w roku albo 240 zł rocznie w przypadku pracy świadczonej zdalnie do 10 dni w roku. Ryczałt będzie rozliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku.

Biznes liczy świadczenie po swojemu

Informacje o wysokości ryczałtów za pracę zdalną w Ministerstwie Finansów i izbach administracji skarbowej wskazujące, jakie stawki przyjęto w urzędach i jaki jest sposób ich wyliczenia, są szczególnie interesujące z perspektywy firm.

Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan, zwraca bowiem uwagę, że pracodawcy nie doczekali się wytycznych ani wskazówek właściwych organów odnośnie do sposobu ustalania kwoty ryczałtu za pracę zdalną.

– Ma to szczególne znaczenie dla mniejszych podmiotów i dotyczyło zarówno podstaw ustalania kosztów energii i internetu ponoszonych przez pracowników, jak i uśrednienia liczby dni pracy zdalnej objętych ryczałtem – komentuje ekspert.

Dodaje, że pracodawcy traktują te informacje wyłącznie poglądowo i nie mogą one rzutować na wyliczenia pracodawców.

– Przepisy kodeksu pracy ogólnie wskazują na zasady ustalania ryczałtu i dają pracodawcom pewną swobodę przy wyliczaniu stawek zwrotu kosztów wynikających z pracy zdalnej. Informacje pozyskiwane roboczo od firm wskazywałyby, że przeciętna stawka ryczałtu na pokrycie kosztów energii elektrycznej i internetu kształtuje się w widełkach 2–3 zł za dzień pracy zdalnej – wskazuje Robert Lisicki.

Przyznaje, że są przedsiębiorcy stosujący stawki niższe i wyższe.

– Informacje z administracji publicznej najlepiej dowodzą, że każdy inaczej liczy ryczałt za pracę zdalną i nie ma jednego prawidłowego sposobu na ustalenie kwoty zwrotu podwyższonych kosztów pracy na odległość – komentuje Bartosz Tomanek, adwokat, partner zarządzający zespołem PCS | Littler w Gdańsku.

Zauważa, że te stawki są dość niskie, co prawdopodobnie wynika z tego, że w sferze budżetowej po prostu nie ma pieniędzy na te dodatkowe świadczenia.

– Na rynku stawki ryczałtu kształtują się od 45 zł miesięcznie wzwyż, do nawet 100 zł miesięcznie – zaznacza.

Dodaje, że pracodawcy unikają szczegółowego uzasadniania tych wyliczeń, wskazując jedynie, co ten ryczałt rekompensuje.

– Im jego jest kwota wyższa, tym wskazanych elementów jest więcej. Oprócz energii elektrycznej i internetu pracodawcy rekompensują zatrudnionym zdalnie także np. ogrzewanie, zużycie wody, zakup sprzętu lub mebli (np. fotela) niezbędnych do pracy zdalnej.©℗

ikona lupy />
Ile płaci skarbówka / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe