Taki będzie efekt nowelizacji dwóch rozporządzeń – w sprawie świadectwa pracy i w sprawie dokumentacji pracowniczej. Projekty zmian w tych aktach wykonawczych resort rodziny przygotował w ślad za dwoma nowelizacjami kodeksu pracy.

Zgodnie z proponowanymi przepisami w świadectwie pracy pracodawca będzie musiał zamieszczać informacje dotyczące zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Trzeba będzie wpisać w nim, ile dni lub godzin (z wymiaru wynoszącego 2 dni lub 16 godzin) pracownik wykorzystał w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. To samo dotyczy nowego urlopu opiekuńczego, przysługującego w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym. W świadectwie pracy pracodawca zamieści też informację o liczbie dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

W tej formie pracownik może bowiem pracować tylko 24 dni w roku. Informacje te są potrzebne do ustalenia uprawnień pracownika przez kolejnego pracodawcę, który będzie go zatrudniał w tym samym roku kalendarzowym. W związku z powyższymi zmianami jest przewidywana także modyfikacja wzoru świadectwa pracy, będącego załącznikiem do rozporządzenia (przy czym zmiany we wzorze dotyczą też urlopu rodzicielskiego).

Z kolei modyfikacja przepisów o dokumentacji pracowniczej dotyczy m.in. nowych rodzajów dokumentów w aktach osobowych pracownika. Do części B akt, która obejmuje dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy i przebiegiem zatrudnienia, mają trafić:

  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę bezterminową lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy (np. o zmianę rodzaju pracy lub o zatrudnienie na pełen etat), oraz odpowiedź pracodawcy na ten wniosek,
  • wniosek zatrudnionego o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy, oraz odpowiedź pracodawcy na ten wniosek,
  • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy. ©℗