Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jego celem jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania profesji, które dotychczas nie były objęte przepisami ustawowymi.

Chodzi m.in. o takie zawody jak: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra czy protetyk słuchu.

Projektowana ustawa będzie podstawą m.in. do określenia zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby, niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych oraz efektów uczenia się właściwych dla danej profesji, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego.

Projektowane regulacje nie dotyczą zawodów medycznych, których zadania i obowiązki zostały uregulowane w innych ustawowych przepisach (m.in. lekarzy, farmaceutów). ©℗