Resort rodziny nie może się zdecydować, jak karać za nieprawidłowości przy zawieraniu umów z cudzoziemcami. Po ostatnim zaostrzeniu teraz łagodzi sankcje, czym zbliża się do pierwotnej propozycji projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Kolejna już jego wersja trafiła do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich.

Zmiana w zakresie sankcji jest dwojakiego rodzaju. Z jednej strony nie będzie już penalizowane niedopełnienie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Z drugiej zaś – ponownie zmieniono wysokość kary za brak tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla obcokrajowca. Pierwotnie miała za to grozić grzywna od 200 zł do 2 tys. zł. W lutym podwyższono ją, zakreślając granice ustawowego zagrożenia od 1 tys. do 30 tys. zł (wcześniej apelowała o to inspekcja pracy, a zmianę tę resort uzasadniał koniecznością ujednolicenia kar z projektu z kodeksem pracy). Teraz zaś sankcję ponownie obniżono – tym razem jednak widełki przewidują wymierzenie jej od 300 zł do 3 tys. zł (a resort milczy na temat powodów tej zmiany).

– Uważam, że kara na poziomie 300 zł jest rażąco niska. Widocznie jednak ustawodawca nie uznał sporządzania umowy w języku dla cudzoziemca niezrozumiałym za istotne przewinienie – zauważa dr Izabela Florczak, radca prawny, szefowa działu Employment Immigration w Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim. Za błąd uważa też usunięcie penalizacji niezawarcia umowy w formie pisemnej z uwagi na trudną pozycję negocjacyjną cudzoziemców. – W przypadku umowy o pracę kara za jej niezawarcie wynika co prawda z art. 281 par. 1 pkt 2 k.p., ale mając świadomość skali zatrudniania cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych, zasadne wydaje się penalizowanie niezawarcia w formie pisemnej i takiej umowy. Ustawodawca z tej możliwości rezygnuje – być może w ramach podkreślania różnic między umowami o pracę i umowami prawa cywilnego – wskazuje.

W najnowszej wersji projektu rozszerzono też obowiązek wojewody i starosty do zapewnienia pracodawcom i cudzoziemcom w lokalu urzędu pomocy nie tylko przy zakładaniu konta na Praca.gov.pl (tak było w poprzedniej propozycji), lecz także przy składaniu wniosków, oświadczeń, środków zaskarżenia i powiadomień wynikających z ustawy. Zdaniem Izabeli Florczak zmianę tę, tak jak wszelkiego rodzaju wsparcie dla podmiotów organizujących zatrudnianie cudzoziemców, należy oceniać (ostrożnie) pozytywnie. – Pozostaje tylko mieć nadzieję, że pomoc będzie zapewniana przez odpowiednio przeszkolone osoby – zaznacza.

Ponadto w projektowanych przepisach doprecyzowano, że po wydaniu zezwolenia na pracę zatrudniający musi dostosowywać kwotę wynagrodzenia obcokrajowca do wysokości aktualnych minimów płacowych. Dotychczas odnosiło się to tylko do wynagrodzenia za pracę, a po zmianie tyczy się też stawki godzinowej dla zleceniobiorców.

– Jest to zmiana istotna pod względem określania konsekwencji podwyższania minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej. Poprzednie brzmienie sugerowało bowiem, że urealnianie stawki godzinowej nie jest wymagane w stosunku do cudzoziemców – podkreśla Izabela Florczak.

W nowym projekcie doprecyzowano też termin wnoszenia środka zaskarżenia w sprawie wydania zezwolenia na pracę, gdy nie działa system IT. Poprzednia wersja zakładała, że w razie awarii systemu teleinformatycznego termin do wniesienia środka zaskarżenia ulega przedłużeniu o okres awarii. W nowym brzmieniu przepis mówi, że w przypadku nieprawidłowego działania systemu Praca.gov.pl, które powoduje brak możliwości wniesienia środka zaskarżenia w terminie (7 lub 14 dni), składa się go najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu usunięcia nieprawidłowości.

– Zmianę tę należy ocenić pozytywnie. Doprecyzowuje bowiem okoliczności związane z wnoszeniem środka zaskarżenia w przypadku braku takiej technicznej możliwości. Być może też, dla uniknięcia wątpliwości, powinien być prowadzony rejestr awarii systemu wraz ze wskazaniem daty jej usunięcia – rekomenduje dr Florczak.

Co istotne, w ten sam sposób poprawiono też inne przepisy dotyczące składania za pomocą systemu Praca.gov.pl innych środków zaskarżenia, a także powiadomień czy wniosków. ©℗