Resort pracy nie widzi możliwości podniesienia zasiłku dla osób bez pracy do wysokości minimum socjalnego.
Władze OPZZ w marcu tego roku wezwały rząd do podniesienia kwot wsparcia. Ich zdaniem podwyżka byłaby realizacją ratyfikowanych przez Polskę postanowień Europejskiej Karty Społecznej w zakresie zasiłku dla bezrobotnych, którego minimalny poziom wskazywany jest w Konwencji nr 102 MOP. W ocenie OPZZ bezrobotni powinni otrzymywać świadczenia odpowiadające minimum socjalnemu, które Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wyliczył na 1057 zł.
W odpowiedzi resort pracy wyjaśnił, że z uwagi na sytuację ekonomiczną państwa, w tym stan Funduszu Pracy, z którego są finansowane zasiłki dla bezrobotnych, nie ma możliwości ich podniesienia.
– Spowodowałoby to zwiększenie wydatków pasywnych Funduszu Pracy, co w konsekwencji wiązałoby się ze zmniejszeniem puli środków na aktywną politykę rynku pracy, czyli aktywizację zawodową bezrobotnych – podkreślił Jacek Męcina, wiceminister pracy.
Przypomniał, że w ustawie budżetowej na 2015 r. na zasiłki dla bezrobotnych przewidziano 3,4 mld zł, co stanowi 25,8 proc. całej kwoty przeznaczonej na koszty realizacji zadań Funduszu Pracy. Przyjęto, że w br. przeciętna wysokość zasiłku wyniesie 739,20 zł.