Dziś publikujemy ostatnią część komentarza do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), która obejmuje przede wszystkim fakultatywne formy wsparcia pracodawców, normowane w art. 26d, 26e i 41 ustawy. Instrumenty te mogą być stosowane na różnych etapach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e) ma ułatwiić pracodawcy podjęcie decyzji o zatrudnieniu niepełnosprawnych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Z kolei art. 26d i art. 41 mają ułatwić utrzymanie zatrudnienia i rozwój zawodowy osobom niepełnosprawnym zatrudnionym u pracodawcy (np. poprzez refundację kosztów szkolenia. Przepisy te (szczególnie art. 26d) mogą odegrać ważną rolę w przypadku osób, które stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia lub ich niepełnosprawność się nasiliła.
Ponadto komentarz obejmuje analizę przepisów dotyczących:
● wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (art. 49 ustawy);
● rozliczenia środków PFRON (art. 49e ustawy);
● złagodzenia wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem i zwrotem środków PFRON (art. 49f ustawy).
Zgodnie z zapowiedzią z pierwszej części komentarza, która ukazała się 29 stycznia 2015 r. (DGP nr 19/2015) w tej części został omówiony także art. 62 ustawy. Dotyczy on potwierdzania niepełnosprawności za pomocą orzeczeń, które istniały w obrocie prawnym w dniu wejścia w życie ustawy, a więc 1 stycznia 1998 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w dodatku Kadry i Płace komentowaliśmy ustawy:
● z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
● z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
● z 13 marca 2006 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
● z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
● z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
● z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
● z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
● z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
● z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
● z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców)
● z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
● Komentowaliśmy też rozporządzenia dotyczące:
● należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
● szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
● szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
● sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy
● zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w dotychczasowych wydaniach DGP na edgp.gazetaprawna.pl