Nauczycielka od 1 września 2022 r. jest zatrudniona na cały etat na umowę o pracę na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego. Od 1 listopada 2022 r. podpisano z nią dodatkową umowę o pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 6/22. Czy nauczycielka nabyła prawo do trzynastki? Jeżeli tak, to czy należy się jej dodatkowe wynagrodzenie roczne z obu umów?

Z uwagi na zatrudnienie nauczycielki od 1 września, a więc zgodnie z organizacją pracy szkoły, nabyła ona prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego do 31 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem powierzenia jej od 1 listopada 2022 r. dodatkowych godzin. W podstawie trzynastki należy uwzględnić wynagrodzenie wypłacone jej z obydwu umów łącznie od 1 września do 31 grudnia 2022 r. Należy jednak zauważyć, że nauczycielka powinna zostać zatrudniona na jedną umowę o pracę z uwagi na wykonywanie tego samego rodzaju pracy, a więc należy przyjąć prawo do trzynastki z uwzględnieniem dodatkowych godzin. Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 13 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 43/97. Wskazał on, że zatrudnienie nauczyciela do wykonywania tej samej rodzajowo pracy (pracy nauczycielskiej) i na tym samym stanowisku (z tym samym wymiarem pensum wynoszącym 22 godziny) na dwie umowy o pracę jest nieprawidłowe.