21 lutego 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości, na mocy których pracodawcy są uprawnieni do prowadzenie takich kontroli wobec pracowników. Mimo że przepisy znajdują się w kodeksie pracy, który co do zasady ma zastosowanie do stosunków pracy, są one również stosowane do osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Dotyczyć to będzie zarówno zleceniobiorców, usługodawców lub osób współpracujących w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (B2B). Wynika to przede wszystkim z celów przepisów, które mają zapewnić ochronę życia i zdrowia, jak również ochronę mienia. Bez możliwości testowania takich osób cel ten nie byłby możliwy do realizacji lub też byłby znacząco okrojony (pisaliśmy o tym: „Czy pracodawca skontroluje trzeźwość pracowników swoich podwykonawców” DGP nr 23 z 2 lutego 2023 r.) Powoduje to jednak praktyczne wątpliwości, jak stosować nowe przepisy do niepracowników.

Odpowiednio, a nie wprost