Czy jeśli nie chcemy dostosowywać naszej KZP do nowych przepisów, może ona zostać zlikwidowana przez pracodawcę? Czy likwidując kasę, można skorzystać z przepisów bezpośrednio z ustawy czy z dotychczasowego statutu?
Odpowiadając na zadane pytania, trzeba podkreślić, że żaden pracodawca nie może zlikwidować kasy, jeśli zaś sama kasa chce dokonać likwidacji, musi korzystać z przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. poz. 1666; dalej: ustawa o KZP). Należy pamiętać, że działające pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowa (PKZP) lub międzyzakładowe pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe (MPKZP) zostały już przekształcone odpowiednio do KZP (jeśli obejmuje jednego pracodawcę) i MKZP (jeśli obejmuje wielu) – nawet, jeśli nadal noszą nazwę PKZP lub MPKZP. Zgodnie bowiem z ustawą o KZP przekształcenie formy prawnej miało miejsce w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 11 października 2021 r. Zatem podstawą działania kas nie są już poprzednio obowiązujące przepisy, a ustawa o KZP. Samo zaś dostosowanie statutu to obowiązek leżący po stronie kasy, a nie pracodawcy. Nie może tego jednak dokonać ani zarząd, ani żaden pełnomocnik kasy. Również pracodawca nie ma możliwości „przekształcić” ani „zreformować” KZP, jeśli nie zrobią tego sami członkowie (lub delegaci) podczas walnego zebrania członków lub delegatów. Odbywa się to zawsze w jeden możliwy i dopuszczalny sposób. tj. poprzez podjęcie stosownej uchwały o uchyleniu dotychczasowego, przyjęciu i zatwierdzeniu zaktualizowanego (lub raczej nowego) i zgodnego z ustawą o KZP statutu kasy.
Sposób przekształcania lub likwidowania każdego podmiotu jest jednym z kluczowych obszarów obowiązkowo opisywanych w statutach organizacji, w tym również w omawianych zrzeszeniach obu typów: KZP i MKZP. Warto jednak pamiętać, że brak tych zapisów nie uniemożliwia podjęcia działań wprost na podstawie odpowiedniego przepisu ustawy o KZP lub pomocniczo kodeksu cywilnego, np. w zakresie powołania kuratora w celu przeprowadzenia niektórych czynności lub całej likwidacji. Ewentualne zlikwidowanie kasy nie może być jednak procedowane z naruszeniem przepisów je obowiązujących, w tym zwłaszcza prawa własności osób, które ulokowały w nim swój majątek, tj. członków.