Na podstawie przepisów, które dziś wchodzą w życie, funkcjonariusze i żołnierze zawodowi, którzy pełnią służbę co najmniej 15 lat, otrzymają dodatkowe pieniądze.

Przewiduje to ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę (Dz.U. poz. 347).
Nowe świadczenie za długo letnią służbę mają otrzymywać żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze służb mundurowych, m.in. policji, Straży Granicznej (SG), Państwowej Straży Pożarnej (PSP) czy Służby Celno-Skarbowej (SCS). Ustawa przewiduje, że świadczenie będzie przyznawane w wysokości 5–15 proc. należnego uposażenia zasadniczego.
Początkowo, tj. po osiągnięciu 15 lat służby, będzie ono wypłacane w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego. Za każdy kolejny rozpoczęty rok służby świadczenie będzie zwiększane o 1 proc. uposażenia zasadniczego. Maksymalną wysokość, tj. 15 proc., osiągnie po 25 latach służby. Wypłacane będzie aż do rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem ze służby albo śmiercią lub zaginięciem funkcjonariusza.
Co istotne, zasadniczo nowe świadczenie nie stanowi składnika uposażenia lub dodatku do uposażenia. A wobec tego także nie wchodzi do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Ustawa przewiduje jednak, że wyjątkowo będzie ono wliczone do podstawy wymiaru ww. świadczeń po osiągnięciu przez funkcjonariusza (żołnierza) 32 lat wysługi emerytalnej.
Ponadto ustawa rozszerza także krąg funkcjonariuszy uprawnionych do świadczenia motywacyjnego. Przyznaje je funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, SCS oraz Straży Marszałkowskiej.
Dotychczas takie świadczenie było już wypłacane w służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji (m.in. w policji, PSP, SG), Służbie Więziennej oraz w Siłach Zbrojnych RP. Miesięcznie wynosi ono 1,5 tys. zł (po osiągnięciu co najmniej 25 lat służby) albo 2,5 tys. zł (po przekroczeniu 28 lat i 6 miesięcy służby). ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 1 marca 2023 r.