Już niebawem wzrosną uposażenia zasadnicze policjantów i strażaków. Zyskają oni również dzięki zmianom dodatków: funkcyjnego, terenowego i stołecznego.

Przewidują to trzy projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i administracji (zmiany dotyczące policji wynikają z dwóch projektów). Chodzi o modyfikację rozporządzeń: w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
Dla obydwu formacji przewiduje się zwiększenie uposażenia zasadniczego o 7,8 proc. w związku ze wzrostem kwoty bazowej (zmiana dotyczy mnożników tej kwoty). Dla strażaków oznacza to wzrost o przeciętnie 526 zł (z czego 486 zł przypada na wzrost uposażenia wraz z dodatkami, a 40 zł na wzrost nagrody rocznej). Policjanci otrzymają średnio o 532 zł więcej niż obecnie (491 zł uposażania zasadniczego wraz z dodatkami, a 41 zł to wzrost nagrody rocznej).
Policja może liczyć również na korzystne zmiany dotyczące dodatków do uposażenia. Zostanie ustanowiony minimalny próg dodatku funkcyjnego. Dotychczasowe przepisy określają jedynie maksymalną miesięczną jego wysokość. Po nowelizacji będzie on wynosić miesięcznie nie mniej niż 20 proc. podstawy wymiaru, którą stanowi suma należnego uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień. Celem jest zachęcenie funkcjonariuszy do zajmowania stanowisk funkcyjnych w policji. Ma to tym większe znaczenie, że nie otrzymują oni rekompensaty pieniężnej za nadgodziny.
Podwyższony zostanie także dodatek terenowy. Dzienna jego stawka ma wzrosnąć z 1 proc. do 6 proc. kwoty bazowej. Dzięki temu wysokość dodatku terenowego zwiększy się z ok. 16 zł do ok. 97 zł za każdy rozpoczęty dzień wykonywania zadań. Projekt wyraźnie wskazuje na możliwość przyznania dodatku terenowego policjantowi biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem działania komendy wojewódzkiej (stołecznej) policji, na obszarze której pełni służbę. Dodatek ten będzie również otrzymywał policjant, który odbywa szkolenie lub doskonalenie zawodowe centralne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia policji, w związku z braniem udziału w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem tej jednostki. Projektowane jest także rozszerzenie grupy funkcjonariuszy policji uprawnionych do otrzymywania dodatku stołecznego.
Rozporządzenie dotyczące dodatków ma wejść w życie 1 marca 2023 r., a pozostałe będą mieć zastosowanie od tej daty (choć ich planowana data wejścia w życie to dzień po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw). ©℗
Etap legislacyjny
Projekty w trakcie uzgodnień i konsultacji