Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji najnowszą wersję noweli rozporządzenia z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369).

Zmiana dostosowuje te przepisy do nowelizacji kodeksu pracy, która 21 lutego weszła w życie w zakresie badań trzeźwości. Część tych przepisów, dotyczących pracy zdalnej, zacznie obowiązywać dopiero od 7 kwietnia. W tym zakresie nastąpi największa zmiana projektu rozporządzenia.
Nowa wersja przewiduje, że w części B akt pracowniczych będą przechowywane dotychczasowe dokumenty dotyczące telepracowników, a obok nich te dotyczące zatrudnionych zdalnie. Z pierwotnej wersji wynikało, że zakładka w aktach pracowniczych tele pracowników miała zniknąć i zostać zamieniona na zatrudnionych zdalnie.
Po konsultacjach międzyresortowych i społecznych resort rodziny zdecydował się jednak na pozostawienie w aktach osobowych dokumentów dotyczących telepracy. Pomimo uchylenia przepisów kodeksu pracy regulujących tę formę wykonywania pracy zarówno dokumenty telepracowników zgromadzone do dnia wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy, jak i w okresie kolejnych sześciu miesięcy będą dalej przechowywane w aktach osobowych.
Nie zmieni się natomiast regulacja dotycząca przechowywania informacji o wprowadzeniu kontroli trzeźwości, grupach lub grupie pracowników objętych kontrolą i sposobie jej przeprowadzania, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasie i częstotliwości jej przeprowadzania. Informacje te praco dawca będzie przekazywał pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej.
Tak jak pierwotnie zakładał projekt, te informacje będą przechowywane w części E akt osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania. ©℗
Etap legislacyjny
Po konsultacjach międzyresortowych i społecznych