Prezydent podpisał nowelizację ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę, której celem jest m.in. zatrzymanie w służbie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania, podała Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy […] jest zatrzymanie przed odejściem ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby" - czytamy w komunikacie.

Ponadto ustawa ma wpłynąć na wzrost zainteresowania wstępowaniem do służb oraz do Sił Zbrojnych RP.

Ustawa przyznaje funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych, nowe świadczenie - za długoletnią służbę.

Celem tego świadczenia jest zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Świadczenie za długoletnią służbę będzie przysługiwało w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem, podano także.

Świadczenie za długoletnią służbę, co do zasady, nie będzie stanowiło składnika uposażenia lub dodatku do uposażenia i tym samym nie będzie stanowić podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Ustawa w odpowiednich zmianach do ustaw wprowadza wyjątek, kiedy to świadczenie będzie wliczone do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Warunkiem wliczenia świadczenia do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej będzie osiągnięcie przez funkcjonariusza i żołnierza 32 lat wysługi emerytalnej.

Ustawa przyznaje ponadto prawo do dodatku motywacyjnego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej. Dodatek motywacyjny funkcjonuje już w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (m.in. w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej), Służbie Więziennej oraz w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatek motywacyjny przyznawany będzie w jednej z dwóch wysokości 1,5 tys. zł (po osiągnięciu co najmniej 25 lat stażu służby) albo 2,5 tys. zł (po przekroczeniu 28 lat i 6 miesięcy stażu służby).

W ustawie o Policji, o Straży Granicznej i o Państwowej Straży Pożarnej wprowadzone zostały zmiany usuwające jedną z przesłanek fakultatywnego zwolnienia funkcjonariusza ze służby, tj. nabycie prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej.

Wprowadzone zostały również przepisy przejściowe regulujące m.in. sprawy wszczętych i niezakończonych, przed dniem wejścia w życie ustawy postępowań, w wyniku których zwolniono funkcjonariuszy z powodu "nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej".

Ustawa wchodzi w życie co 1 marca 2023 r., z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.

(ISBnews)