Organizatorem 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczą (NOT), innymi resortami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Patronat nad nim objęła DGP.
Konkurs wyróżnia rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz opracowania naukowe, których zastosowanie w istotny sposób wpłynęło na warunki pracy w poszczególnych zakładach. W jego ramach promowane są też projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony osoby w środowisku pracy.
– W konkursie mogą wziąć udział nie tylko pracodawcy, lecz także pracownicy. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy to inwestycja, która przynosi zysk obydwu stronom – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: A – rozwiązania techniczne i technologiczne, B – prace naukowo-badawcze, C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Podstawowymi kryteriami oceny złożonych wniosków będą: poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń lub technologii, osiągnięcie poprawy warunków pracy oraz zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia.
Wnioski konkursowe znajdują się na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB): www.ciop.pl/konkurs-bhp, który prowadzi sekretariat konkursu. Do niego można też składać wnioski we wszystkich kategoriach. Czas na to mija 31 lipca 2015 r. Z kolei w przypadku kategorii A rozwiązania zasługujące na wyróżnienie można zgłaszać również do rad terenowych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w terminie do 31 maja.
Przesłane wnioski oceni komisja konkursowa, która będzie składała się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i wpółorganizatorów konkursu. Jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu.