Pracodawcy oraz pracownicy mogą po raz kolejny zgłaszać się do konkursu, którego celem jest wyróżnienie rozwiązań mających wpływ na poprawę warunków zatrudnienia.

Organizatorem 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczą (NOT), innymi resortami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Patronat nad nim objęła DGP.
Konkurs wyróżnia rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz opracowania naukowe, których zastosowanie w istotny sposób wpłynęło na warunki pracy w poszczególnych zakładach. W jego ramach promowane są też projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony osoby w środowisku pracy.
– W konkursie mogą wziąć udział nie tylko pracodawcy, lecz także pracownicy. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy to inwestycja, która przynosi zysk obydwu stronom – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: A – rozwiązania techniczne i technologiczne, B – prace naukowo-badawcze, C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Podstawowymi kryteriami oceny złożonych wniosków będą: poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń lub technologii, osiągnięcie poprawy warunków pracy oraz zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia.
Wnioski konkursowe znajdują się na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB): www.ciop.pl/konkurs-bhp, który prowadzi sekretariat konkursu. Do niego można też składać wnioski we wszystkich kategoriach. Czas na to mija 31 lipca 2015 r. Z kolei w przypadku kategorii A rozwiązania zasługujące na wyróżnienie można zgłaszać również do rad terenowych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w terminie do 31 maja.
Przesłane wnioski oceni komisja konkursowa, która będzie składała się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i wpółorganizatorów konkursu. Jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu.