Ze składu personelu należy wyłączać osoby, które mają usprawiedliwioną nieobecność w pracy lub nie mogą jej świadczyć z uwagi na okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazanej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Pytanie skierowane przez organizację dotyczyło jednej z firm, która ma pracownika na zwolnieniu lekarskim do 20 lutego br., bez prawa do zasiłku chorobowego, oczekującego na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Obecnie ten podwładny nie świadczy pracy na rzecz przedsiębiorstwa i jest to traktowane jako nieobecność usprawiedliwiona, w trakcie której nie otrzymuje wynagrodzenia. Pracodawca nie jest jednak pewny, czy taka osoba powinna być wliczana do stanu zatrudnienia przy ubieganiu się o dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników.
PFRON wyjaśnia, że od 2015 r. w poz. 39 i 41 wniosku Wn-D o wypłatę dofinansowania należy wykazać przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zgodnie z art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz.Urz. UE L poz. 187) oraz art. 3 i 5 załącznika nr 1 do niego. Przepisy te przewidują, że w skład personelu (wykazywanego we wniosku Wn-D) wchodzą: pracownicy, osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, właściciele kierownicy, partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Natomiast do stanu zatrudnienia nie należy wliczać: praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe, osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem (macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych, rodzicielskich), osób na urlopie bezpłatnym oraz osób na świadczeniu rehabilitacyjnym.
Jednak, jak informuje PFRON, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał w ostatnich wyjaśnieniach przesłanych funduszowi, że przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia istotne jest to, aby uwzględniać wszystkie osoby faktycznie wykonujące pracę na rzecz przedsiębiorstwa. Dlatego zasadne wydaje się wyłączenie ze składu personelu osób, których nieobecność w pracy jest traktowana jako usprawiedliwiona i niepłatna lub gdy nie mogą wykonywać swoich obowiązków z uwagi na okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
– Ponieważ do tej pory PFRON zajmował inne stanowisko w tej sprawie, zadaliśmy dodatkowe pytanie, od kiedy pracodawcy powinni stosować się do tych nowych wytycznych dotyczących wypełniania poz. 39 i 41 we wniosku Wn-D, ale jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org. ©℗