Jak zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowe rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe członkom rodziny funkcjonariuszy:

 • Policji, 
 • Straży Granicznej, 
 • Państwowej Straży Pożarnej 
 • Służby Ochrony Państwa
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 • Agencji Wywiadu, 
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
 • Służby Wywiadu Wojskowego, 
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
 • Straży Marszałkowskiej, 
 • Służby Celno-Skarbowej, 
 • Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych 
Reklama

Warunkiem świadczenia jest śmierć funkcjonariusza lub żołnierza, która nastąpiła w związku z:

 • wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu,
 • podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia,
 • pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego.

Reklama

Świadczenie członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych – dla kogo konkretnie

Świadczenie pieniężne dla rodzin mundurowych będą mogli pobierać najbliżsi funkcjonariusza lub żołnierza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia. Są to:

 • małżonkowie, 
 • dzieci poniżej 18. roku życia, 
 • dzieci uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także – bez względu na wiek – gdy do 18. roku życia stały się one całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji; 
 • rodzice. 

W projekcie przyjęto, iż w przypadku małżonka funkcjonariusza i żołnierza zawodowego świadczenie pieniężne będzie przysługiwało od momentu przyznania - dożywotnio. Natomiast rodzicom funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego prawo do świadczenia pieniężnego będą mieli po uzyskaniu przez nich prawa do emerytury lub renty, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach albo ukończeniu w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Projektodawcy zapewniają, że świadczenie pieniężne przysługiwać będzie rodzicom również w przypadku, jeżeli stali się całkowicie niezdolni do pracy oraz niezdolni do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem tego wieku.

Świadczenie pieniężne dla rodzin mundurowych – jak kwota

Świadczenie pieniężne które będzie wypłacane co miesiąc, ma przysługiwać małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego, a każdemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. Przykładowo w przypadku Policji będzie to kwota odpowiednio 7361 zł (100 proc.) lub 3680,50 zł (50 proc.). Oznacza to, że wdowa z dwójką uprawnionych do świadczenia dzieci otrzyma miesięczne wsparcie w wysokości 14 722 zł.

Analogiczne zasady dotyczące świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, których śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Projektowanymi regulacjami objęte zostaną również rodziny ratowników GOPR i TOPR, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Świadczenie pieniężne dla członków rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych a renta i emerytura

Co ważne, wypłata świadczenia pieniężnego nie będzie mogła być łączona z pobieraniem renty bądź emerytury, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego. W razie jednoczesnego prawa do świadczenia pieniężnego i renty bądź emerytury, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego osobie uprawnionej będzie wypłacane świadczenie wyższe albo przez nią wybrane, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Wybór świadczenia pieniężnego nie pozbawi osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zaproponowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.