Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Celem nowych przepisów ma być zagwarantowanie wsparcia rodzinom mundurowych, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy podczas realizowania swoich obowiązków stracili życie. Nowe przepisy kompleksowo uregulują tę kwestię przez wypłatę świadczenia pieniężnego.

Jak zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowe rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe członkom rodziny funkcjonariuszy:

 • Policji, 
 • Straży Granicznej, 
 • Państwowej Straży Pożarnej 
 • Służby Ochrony Państwa
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 • Agencji Wywiadu, 
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
 • Służby Wywiadu Wojskowego, 
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
 • Straży Marszałkowskiej, 
 • Służby Celno-Skarbowej, 
 • Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych 

Warunkiem świadczenia jest śmierć funkcjonariusza lub żołnierza, która nastąpiła w związku z:

 • wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu,
 • podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia,
 • pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego.

Świadczenie członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych – dla kogo konkretnie

Świadczenie pieniężne dla rodzin mundurowych będą mogli pobierać najbliżsi funkcjonariusza lub żołnierza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia. Są to:

 • małżonkowie, 
 • dzieci poniżej 18. roku życia, 
 • dzieci uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także – bez względu na wiek – gdy do 18. roku życia stały się one całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji; 
 • rodzice. 

W projekcie przyjęto, iż w przypadku małżonka funkcjonariusza i żołnierza zawodowego świadczenie pieniężne będzie przysługiwało od momentu przyznania - dożywotnio. Natomiast rodzicom funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego prawo do świadczenia pieniężnego będą mieli po uzyskaniu przez nich prawa do emerytury lub renty, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach albo ukończeniu w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Projektodawcy zapewniają, że świadczenie pieniężne przysługiwać będzie rodzicom również w przypadku, jeżeli stali się całkowicie niezdolni do pracy oraz niezdolni do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem tego wieku.

Świadczenie pieniężne dla rodzin mundurowych – jak kwota

Świadczenie pieniężne które będzie wypłacane co miesiąc, ma przysługiwać małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego, a każdemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. Przykładowo w przypadku Policji będzie to kwota odpowiednio 7361 zł (100 proc.) lub 3680,50 zł (50 proc.). Oznacza to, że wdowa z dwójką uprawnionych do świadczenia dzieci otrzyma miesięczne wsparcie w wysokości 14 722 zł.

Analogiczne zasady dotyczące świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, których śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Projektowanymi regulacjami objęte zostaną również rodziny ratowników GOPR i TOPR, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Świadczenie pieniężne dla członków rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych a renta i emerytura

Co ważne, wypłata świadczenia pieniężnego nie będzie mogła być łączona z pobieraniem renty bądź emerytury, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego. W razie jednoczesnego prawa do świadczenia pieniężnego i renty bądź emerytury, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego osobie uprawnionej będzie wypłacane świadczenie wyższe albo przez nią wybrane, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Wybór świadczenia pieniężnego nie pozbawi osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zaproponowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.