Jeśli jeden ze wspólników spółki został zarządcą sukcesyjnym firmy, którą prowadziła jego zmarła matka, i mają one takie same numery PKD, to wówczas stanowią przedsiębiorstwa powiązane.

Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zapytała o sytuację firmy – spółki jawnej dwóch osób fizycznych, w której jeden wspólnik ma 95 proc. udziałów, a drugi 5 proc., przy czym zgodnie z KRS każdy z nich jest uprawniony do jej reprezentowania. Przedsiębiorstwo to zatrudnia osoby niepełnosprawne, korzysta z dofinansowań do ich wynagrodzeń oraz udziela ulg we wpłatach na PFRON. Jednocześnie w grudniu 2022 r. wspólnik posiadający 5 proc. udziałów został po śmierci matki zarządcą sukcesyjnym prowadzonego przez nią mikroprzedsiębiorstwa. Obydwie firmy mają takie same numery PKD. W związku z tym wydarzeniem spółka nie jest pewna, czy na potrzeby ubiegania się o dopłaty do pensji stanowi razem z tym drugim przedsiębiorstwem podmioty powiązane, co należy zaznaczyć w druku INF-O-PP (przedstawianym przy wnioskowaniu o pomoc publiczną), a także czy we wniosku o subsydia płacowe Wn-D powinien być podany łączny stan zatrudnienia spółki i przedsiębiorstwa w spadku.
Jak wyjaśnia PFRON, definicję przedsiębiorstwa powiązanego zawiera załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z 17 czerwca 2014 r. uznający niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187). Została ona uwzględniona w formularzu INF-O-PP, w pytaniu nr 9, w którym zostało opisanych sześć przypadków powiązań (oznaczonych literami od a do f). Sytuacja wskazana przez OBPON.org odpowiada zaś przypadkowi z pkt f, gdy przedsiębiorstwo (czyli spółka jawna) jest w powiązaniu za pośrednictwem osoby fizycznej, która prowadzi działalność na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych. To oznacza, że jeśli wspomniany wspólnik może samodzielnie reprezentować spółkę i jest zarządcą sukcesyjnym innego podmiotu, a obydwa działają na tym samym rynku (mają te same numery PKD), to wtedy są one ze sobą powiązane. W konsekwencji te dwa podmioty tworzą jedno przedsiębiorstwo, a ich łączny stan zatrudnienia musi być wykazywany przez spółkę korzystającą z dopłat do pensji (poz. 39 i 41 we wniosku).
PFRON przypomina też, że kwestia powiązania ma znaczenie przy sprawdzaniu, czy pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej – według kryteriów określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/14. Firma będąca w złej kondycji nie może bowiem otrzymywać dopłat, a gdy jest powiązana z innym przedsiębiorstwem, to pod uwagę brane są dane finansowe obydwu. Ta sama reguła dotyczy również limitu pomocy publicznej, który nie może przekroczyć 10 mln euro i jest łączny dla podmiotów powiązanych. ©℗