Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zmiana jest konieczna, bowiem brakowało przepisów umożliwiających zwiększenie uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat. Przyjęty przez Radę Ministrów dokument zakłada podwyższenie uposażenia zasadniczego o 2 proc. – po dwóch latach służby i dalej – za każdy następny rok – o 1 proc. aż do 20 proc. po 20 latach pracy. Dopiero w następnych latach stażowe będzie wzrastać o 2 proc. za każde następne 2 lata pracy. Pod koniec kariery zawodowej funkcjonariusz otrzyma dodatek w wysokości 32 proc. po 32 latach służby, przy czym po 35 latach wyniesie on 35 proc. uposażenia zasadniczego. Nowe rozwiązania są skierowane do osób, które po raz pierwszy wstąpiły do Państwowej Straży Pożarnej po 31 grudnia 2012 r. oraz mających ponad 20-letni okres służby.
– Zależy nam, by dobrze wykształceni funkcjonariusze, z dużą wiedzą i doświadczeniem, nie odchodzili zbyt wcześnie. Chcemy zachęcić ich do pozostawania w formacji, by jak najdłużej korzystać z ich potencjału – podkreśla Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych.
Reklama

Reklama
Projekt ustawy zakłada też zmiany w czasie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PSP. Określono wymagania, jakie muszą oni spełniać. Przyjęto, że nabór do służby musi być otwarty i konkurencyjny. Przyjęcie kandydata musi poprzedzać postępowanie kwalifikacyjne, podczas którego komisja oceni, czy zainteresowany spełnia warunki. Szczegółowa organizacja i sposób postępowania kwalifikacyjnego zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym ministra spraw wewnętrznych.
Nowelizacja zakłada także, że płatny urlop szkoleniowy może być przyznany strażakowi na przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego. Przyjęto, że funkcjonariusz będzie miał dodatkowo wolne przez 21 dni w czasie ostatniego roku studiów I lub II stopnia, 7 dni – w przypadku osób uczących się w szkołach policealnych oraz uczęszczających na studia podyplomowe.
Ponadto dokształcający się strażacy będą mieć prawo do jednego dnia wolnego na egzamin z każdego przedmiotu nauczania, jednak nie więcej niż 6 dni w okresie roku szkolnego lub akademickiego. Jeśli strażak się uczy bez skierowania od swojego pracodawcy, to także będzie mógł uzyskać urlop szkoleniowy. Musi jednak za tym przemawiać interes służby.
Etap legislacyjny
Przyjęty przez rząd