System obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR) został dostosowany do nowych przepisów i od dziś pracodawcy znów mogą za jego pośrednictwem ubiegać się o dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Czasowe zablokowanie systemu było związane z wejściem w życie nowelizacji z 14 grudnia 2022 r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 173). Podwyższyła ona kwotę dopłat do pensji, która obowiązuje od wynagrodzeń należnych za styczeń br. Od tego miesiąca subsydia płacowe wynoszą: 2400 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1350 zł na osobę z umiarkowaną niepełnosprawnością i 500 zł na osobę z lekkim jej poziomem.

Wnioski o dopłaty można składać w formie papierowej do właściwego oddziału terenowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub elektronicznie za pomocą SODiR. O dofinansowania można ubiegać się po wypłaceniu pracownikowi pensji za dany miesiąc (do 25. dnia następnego miesiąca). Ponieważ elektroniczny kanał wnioskowania wymagał dostosowania do zwaloryzowanych kwot, został na pewien czas zablokowany przez PFRON i ponownie uruchomiony 1 lutego. Załącznik INF-D-P wysłany razem z wnioskiem w poz. 51 uzupełnia się teraz automatycznie nowymi kwotami dofinansowania.

Fundusz przypomina, że dopłaty są zwiększane w odniesieniu do pracowników ze schorzeniami szczególnymi (np. epilepsją lub chorobą psychiczną) o odpowiednio 1200 zł, 900 zł i 600 zł przy znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności. Łącznie pracodawca może więc otrzymywać 3600 zł, 2250 zł lub 1100 zł, przy czym są to maksymalne kwoty przysługujące za zatrudnionego na cały etat (jeśli niepełnosprawny pracownik jest zatrudniany w niepełnym wymiarze czasu pracy, dopłata jest proporcjonalnie pomniejszana). Tak jak do tej pory ostateczna wysokość należnej dopłaty jest uzależniona od wysokości kosztów płacy. ©℗