Sejm przyjął ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej na zakończonym w ubiegłym tygodniu posiedzeniu. Wśród poprawek znalazły się te dotyczące kwestii organizacyjnych oraz zmiany m.in. w zakresie szkolenia rezydentów.

Duża część debaty sejmowej dotyczyła braku sprawozdania z trwającego od 2019 r. pilotażu testującego rozwiązania wprowadzane planowaną ustawą. Pojawił się nawet wniosek formalny, by prace nad nią przenieść na okres po publikacji raportu. W odpowiedzi, w trakcie posiedzenia komisji, które miało miejsce po I czytaniu ustawy na sali plenarnej, obecny na niej sekretarz stanu z Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska przedstawił fragment sprawozdania. – Wynika z niego, że we wszystkich czterech regionach realizujących pilotaż (dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim) włączono do niego łącznie 27 tys. pacjentów, w tym z rakiem: jelita grubego (ok. 5,5 tys.), płuca (ok. 5 tys.), piersi (ok. 8,7 tys.), jajnika (ok. 1,1 tys.) i gruczołu krokowego (ok. 1,7 tys.) – wyliczał. Wskazał, że koszt programu to 319 mln zł.

Chwalony pilotaż

Waldemar Kraska powołał się również na wyniki ekspertyzy satysfakcji pacjentów biorących udział w pilotażu. Wskazał, że na podstawie ponad 5,5 tys. anonimowych ankiet pacjenci ocenili poziom zadowolenia z udzielonych ich świadczeń onkologicznych średnio na poziomie 9,6 w dziesięciostopniowej skali. 98 proc. ankietowanych przyznało ocenę wyższą niż 5 na 10 możliwych. – To obiektywny miernik, który pokazuje, że KSO się sprawdza – argumentował.
W trakcie I czytania wniesiono wiele poprawek – miały one charakter głównie doprecyzowujący i dotyczyły m.in. możliwości korzystania przez Krajowy Ośrodek Monitorujący (czyli organ zajmujący się centralnym monitorowaniem działania sieci – będzie nim Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie) również z zagranicznych wytycznych.
Na ostatniej prostej posłowie PiS zaproponowali zmianę zakładającą, że datą graniczną na utworzenie SOLO (Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego) I, II i III stopnia działających w ramach sieci będzie 1 kwietnia 2024 r. Poseł Tomasz Latos z PiS podkreślał, że to efekt dyskusji dotyczącej okresu przygotowawczego. Pierwotnie bowiem ustawa przewidywała, że będzie to miało miejsce w okresie 9 miesięcy po wejściu w życie ustawy. – Nie wiemy, jak długo będzie pracował Senat, potem – podpis prezydenta. W związku z tym uznaliśmy, że warto wprowadzić tę docelową i graniczną datę – wyjaśnił przewodniczący sejmowej komisji zdrowia. Podkreślił jednocześnie, że w praktyce tworzenie ośrodków może trwać krócej.

Żywienie bez zmian

Nie obyło się także bez wrzutek do innych ustaw – poseł Bolesław Piecha złożył trzy poprawki dotyczące ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1749 ze zm.), ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301) oraz ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 ze zm.). Pierwsza z nich, jak wskazywał autor, to powrót do rozwiązań pandemicznych w postaci dłuższego zwolnienia z pracy osób oddających krew. – Obecnie widoczne jest większe na nią zapotrzebowanie, związane także z zabiegami onkologicznymi – podkreślał poseł Piecha. Z kolei zmiany w prawie farmaceutycznym dotyczą możliwości odbywania praktyk zawodowych farmaceutów również w aptekach ogólnodostępnych.
Zmodyfikowano również zasady rekrutacji na rezydentury. Chodzi o wprowadzenie możliwości przeprowadzenia dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie. Minister zdrowia będzie mógł podjąć taką decyzję, jeśli po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie. Będą one jednak przyznawane wyłącznie w priorytetowych dziedzinach medycyny. W dodatkowym etapie rekrutacji będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które nie zostały w danej edycji zakwalifikowane do specjalizacji, a które wśród swoich wariantów wyboru wskazały choć jeden obejmujący tzw. specjalizacje deficytowe (czyli m.in. onkologię, hematologię czy chirurgię dziecięcą).
Nie udało się z kolei zyskać poparcia Sejmu dla poprawek dotyczących leczenia żywieniowego pacjentów onkologicznych. Jak podkreślał Waldemar Kraska, jest to ważna kwestia, która obecnie jest uregulowana w rozporządzeniu. – Jest ona zbyt szczegółowa, aby zawierać ją w ustawie – przekonywał.
Teraz ustawą zajmie się Senat. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Sejm