Zmiany w Kodeksie pracy zostały wymuszone przez przepisy unijne. Dotyczą one wielu aspektów, w tym również „uzasadnienia do wypowiedzenia” w umowach o pracę. Jakie nowości czekają na pracowników? Na jakie zmiany muszą przygotować się pracodawcy?

W dotychczasowym Kodeksie pracy Komisja Europejska dopatrzyła się wielu nieprawidłowości. W przypadku uzasadnienia do wypowiedzenia problem polegał na odmiennym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie różnych rodzajów umów. Okazało się, że polskie umowy o pracę na czas określony są niezgodne z przepisami unijnymi.

Uzasadnienie wypowiedzenie: Jak było dotychczas?

Do tej pory pracodawcy byli zobowiązani do uzasadniania wypowiedzeń tylko u pracowników, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pozostali, posiadający umowy na czas określony, nie mieli takiego przywileju. Obecnie ma się to zmienić.

Uzasadnienie wypowiedzenia: Co się zmieni?

Obowiązek, który do tej pory dotyczył tylko umów na czas nieokreślony, znajdzie zastosowanie również u osób zatrudnionych na czas określony. Pracodawca będzie musiał uzasadniać wypowiedzenie u wszystkich, których zatrudniał na podstawie umów o pracę. W przypadku, gdy pracownik jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową, w obowiązku pracodawcy będzie uzasadnienie wypowiedzenia na piśmie również do tej organizacji.

Nowe zasady uwzględnione w Kodeksie Pracy uchylają także przepisy przewidujące, że pracownikowi przysługuje odszkodowanie wyłącznie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia UoP. Jeśli takowe wypowiedzenie jest nieuzasadnione lub też narusza inne przepisy, pracownik będzie miał (oprócz odszkodowania) również prawo do ubiegania się o przywrócenie do pracy.

Zmiany w kodeksie pracy mają usunąć nierówności

Zdaniem ustawodawcy zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy mają przeciwdziałać nierównościom wynikającym z różnic pomiędzy wypowiedzeniami w różnych typach umów. Co więcej, pracodawca, który postanowi zwolnić pracownika, powinien pamiętać, że jedynym uzasadnieniem zwolnienia jest to, które zostało zawarte w wypowiedzeniu dostarczonym pracownikowi.

W przypadku sprawy sądowej, pod uwagę będzie brane wyłącznie to uzasadnienie, które zostało zawarte w wypowiedzeniu. Pracodawca nie będzie miał prawa, aby podczas postępowania sądowego powoływać się na żadne inne uzasadnienie zwolnienia.

Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w Kodeksie pracy, mają poprawić warunki pracy w Unii Europejskiej. Uzasadnienie wypowiedzenia ma być pewnego rodzaju ochroną pracownika, w konsekwencji obciążając pracodawcę dodatkowymi obowiązkami. Nowe przepisy zwiększają także ryzyko pracodawcy, w przypadku odwołania się pracownika od wypowiedzenia. Prawdopodobną konsekwencją będzie niechęć pracodawcy do zawierania tego typu umów. Jak będzie w praktyce? To okaże się po wprowadzeniu zmian.