Tak wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów (Dz.U. poz. 419). Dzisiaj wchodzi ono w życie.

Określa m.in. zasady prowadzenia audytów tych placówek szkoleniowych. Wskazuje, że audytorzy powołani przez ministra do spraw gospodarki morskiej przeprowadzą ich kontrole. Jednostki te muszą w jej trakcie przedstawić m.in. informacje o sprawdzaniu wiedzy i umiejętności zdobytych poprzez samokształcenie. Jednostki edukacyjne muszą być też wyposażone w sprzęt niezbędny do szkolenia pilotów morskich. Powinny także dysponować kadrą dydaktyczną, która posiada wskazane w regulacjach kwalifikacje.

„Przepisy rozporządzenia to nowe rozwiązanie otwierające możliwość prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie szkolenia pilotów morskich wszystkim podmiotom, po spełnieniu określonych przepisami wymagań” – uzasadnia Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 9 kwietnia 2015 r.