Uczeń, który przystąpi w przyszłym miesiącu do egzaminu dojrzałości, nie straci uprawnień do ulg i zniżek obowiązujących w całym kraju na podstawie rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych.
Obawy te rozwiewa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), wskazując, że osoba, która ma skończone 18 lat i zda w maju maturę, może korzystać z karty dużej rodziny (KDR) do 30 września tego samego roku. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (Dz.U. poz. 1863), które szczegółowo regulują zasady przyznawania tego dokumentu pełnoletnim dzieciom. W ich przypadku karta jest przyznawana do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym ukończą naukę. Z kolei gdy taka osoba podejmie studia, będzie mogła kontynuować korzystanie ze zniżek i ulg od 1 października. KDR będzie jej przysługiwać do zakończenia roku akademickiego, w którym przewidziany jest koniec kształcenia w szkole wyższej.
– Od dorosłych uczniów i studentów wymagane jest dostarczenie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego naukę i zawierającego termin jej zakończenia – podkreśla Agata Bednarz, kierownik działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Resort pracy wyjaśnia też, jak wypełniać wniosek o wydanie KDR, jeżeli doszło do zmiany liczby członków rodziny wielodzietnej, np. urodziło się w niej kolejne dziecko lub małoletni został przyjęty w ramach pieczy zastępczej. Wtedy w części drugiej formularza należy wskazać dane tylko tej nowej osoby, która weszła do rodziny. Analogiczna zasada jest stosowana w sytuacji, gdy wniosek dotyczy rodzica lub dziecka, które jest już posiadaczem karty, ale nastąpiła zmiana adresu zamieszkania lub trzeba przedłużyć jej ważność. Wówczas też wymagane są dane tylko tej osoby, która potrzebuje nowego dokumentu.
Kolejne wątpliwości budzi kwestia związana z korzystaniem z karty w niektórych sytuacjach przez rozwodników. Co do zasady, mają oni prawo do KDR, jeśli są rodzicami trójki dzieci. MPiPS tłumaczy, że gdy rozwodnik ma dwoje dzieci z pierwszą żoną oraz jedno z drugą (z nią też zakończył małżeństwo), to wówczas prawo do KDR ma on sam oraz każde z jego potomków. Traci je natomiast rozwodnik, którego była żona miała troje dzieci, a tylko dwoje z nich było jego biologicznymi. Tak długo, jak pozostawali oni razem, mężczyzna mógł korzystać z KDR, ponieważ był traktowany jak małżonek rodzica mającego troje dzieci.