Koszt świadczenia za długoletnią służbę, które ma zostać wprowadzone projektowaną nowelizacją ustawy w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę to 340,98 mln zł w tym roku i 409,1 mln zł w roku przyszłym i latach kolejnych, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu, regulacja miałaby wejść w życie od 1 marca br. "Celem projektowanej ustawy jest […] zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w służbie, przez wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Ponadto ustawa będzie miała wpływ na wzrost konkurencyjności zatrudnienia w służbach, co powinno przełożyć się na wzrost zainteresowania wstępowaniem do formacji i Sił Zbrojnych RP" - czytamy w uzasadnieniu.

Świadczenie ma przysługiwać w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Uprawnienie do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu świadczenia za długoletnią służbę będzie nabywane z mocy prawa. Natomiast po 25 latach służby, gdy świadczenie to wynosić będzie 15% uposażenia zasadniczego, nie nastąpi dalszy jego wzrost, a świadczenie w kolejnych latach będzie wypłacane nadal, aż do dnia rozwiązania stosunku służbowego.

W pierwszym roku, tj. 2023, finansowanie świadczenia za długoletnią służbę odbędzie się ze środków ujętych w rezerwie celowej. W latach kolejnych ze środków ujętych w części – Sprawy wewnętrzne w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie poszczególnych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz części – Budżety wojewodów, z uwagi na to, że rozwiązania dotyczyć będą strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

(ISBnews)