Część I. Praca zdalna
Praca zdalna to uelastyczniona i dostosowana do obecnych realiów forma świadczenia pracy spoza biura lub innego miejsca wyznaczonego przez pracodawcę. Pandemia COVID-19 pokazała, że wiele osób może świadczyć pracę z dowolnego miejsca na świecie, a warunkiem koniecznym rzetelnego wywiązywania się z obowiązków służbowych nie zawsze jest fizyczna obecność w biurze. Poprzednia regulacja dotycząca pracy spoza biura, tj. telepraca, nie była w stanie sprostać obecnym oczekiwaniom pracowników i pracodawców. Kodeksowe regulacje dotyczące telepracy były sztywne i przestarzałe. Podstawowym założeniem telepracy była np. jej regularność. Uzgadniając warunki telepracy, pracownik i pracodawca mogli określić, że praca będzie świadczona spoza biura albo w całości, albo częściowo, lecz w regularnym rytmie, np. raz w tygodniu, ale zawsze w poniedziałek. Wymóg regularności przesądził ostatecznie o stosunkowo niskiej popularności telepracy. Pracodawcom i pracownikom trudno było zdecydować się na tak mało elastyczną współpracę. Niewystarczające okazały się także przepisy znajdujące się w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2705) - tzw. specustawa covidowa. Przykładowo przepisy te w żaden sposób nie przewidywały możliwości kontroli pracownika zdalnego. Z kolei sami pracownicy narzekali na przerzucenie na nich ciężaru ponoszenia kosztów pracy, w szczególności rachunków za elektryczność.
Po około trzech latach oczekiwania ustawodawca zdecydował się przyjąć nowe przepisy umożliwiające świadczenie pracy zdalnej, a jednocześnie zrezygnować z przepisów dotyczących telepracy oraz regulacji zawartych w specustawie covidowej. Praca zdalna zgodnie z nowelizacją k.p. będzie wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nie ma więc mowy o żadnej „regularności” jak w przypadku telepracy. Dowolnie będzie mogło zostać uregulowane miejsce świadczenia pracy zdalnej. Pracownik, w zależności od ustaleń z pracodawcą, będzie mógł pracować z każdego miejsca na Ziemi, o ile będą mu na to pozwalały warunki techniczne i lokalowe. Z perspektywy nowych przepisów nie ma zatem znaczenia, czy pracownik będzie pracował z domowego biura, ogrodowego leżaka czy sopockiej plaży. Praca za granicą będzie miała jednak znaczenie ze względów podatkowych oraz składkowych.