Pracownik ośrodka adopcyjnego będzie odnotowywał terminy wykonywania poszczególnych czynności w trakcie kwalifikowania do adopcji.
Prowadzenie metryki danej sprawy zakłada projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka. Ma ono zastąpić dotychczasowe przepisy, które wygasną 19 września br. Jest to związane z uchwaloną w 2014 r. nowelizacją ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).
Wprowadziła ona zmiany dotyczące m.in. procedury zmierzającej do przysposobienia dziecka, realizowanej przez ośrodki adopcyjne. W jej ramach przeprowadzają one z kandydatami na rodziców wywiad. Służy do tego specjalny kwestionariusz, którego wzór określa załącznik nr 1 do wspomnianego projektu. Informacje o małoletnim są umieszczane w karcie dziecka. Ponieważ obecne brzmienie ustawy określa, jakie elementy powinna ona zawierać, jej dotychczasowy formularz wymaga odpowiedniej modyfikacji. Nowy wzór karty został uzupełniony o numery PESEL rodziców biologicznych dziecka.
Dodatkową część karty będzie stanowiła metryka prowadzenia sprawy. Będą w niej potwierdzane terminy dokonywania kolejnych czynności w procesie kwalifikowania dziecka do przysposobienia. Ma się to przyczynić do większej przejrzystości postępowania prowadzonego przez ośrodki adopcyjne przed rozpoczęciem sądowego postępowania o przysposobienie małoletniego.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach