W pierwszej połowie 2023 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej sprawuje Szwecja. Jej główne priorytety rząd tego państwa zaprezentował na trwającym właśnie posiedzeniu Parlamentu Europejskiego.

Są nimi: bezpieczeństwo, konkurencyjność oraz transformacja ekologiczna i energetyczna, a także wartości demokratyczne i praworządność. Obok tych głównych celów szwedzka prezydencja ma także listę priorytetów legislacyjnych w obszarze prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.
Jednym z celów, które Szwedzi chcą realizować za sterami Rady UE ds. zatrudnienia, jest zapewnienie pracownikom prawa do dobrego środowiska pracy niezależnie od wielkości pracodawcy czy formy zatrudnienia. W ten postulat wpisują się zwłaszcza poparcie dla projektu rewizji dyrektywy azbestowej oraz rozpoczęcie prac nad projektem zmian w dyrektywie w sprawie środków chemicznych. Zamiarem prezydencji szwedzkiej jest również wstępne podsumowanie dotychczasowych działań, jeśli chodzi o realizację strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027. Strategia ta obejmuje m.in. przegląd dyrektywy dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy oraz dyrektywy w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Ponadto nowa prezydencja zamierza poczynić postępy w pracach nad projektem nowej dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy przy platformach internetowych.
Szwedzi zamierzają również kontynuować prace, których celem jest wzmocnienie dialogu społecznego. Zapowiadają więc, że do końca czerwca zajmą się ogłoszonym przez Komisję Europejską wnioskiem dotyczącym zalecenia Rady w sprawie wzmocnionego dialogu społecznego.
Kolejny priorytetowy obszar to równość i niedyskryminacja jako podstawowe wartości UE. Prezydencja zamierza więc poczynić postępy w zakresie prac nad projektami mającymi na celu rozszerzenie kompetencji organów ds. równości (w Polsce jest nim m.in. rzecznik praw obywatelskich). Na horyzoncie jest zmiana dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz dyrektywy w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Przyspieszyć mają też rozmowy trójstronne dotyczące projektu dyrektywy w sprawie wiążących środków na rzecz przejrzystości w ustalaniu wynagrodzeń oraz negocjacje w Radzie UE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy antydyskryminacyjnej.
Wreszcie na liście priorytetów znalazło się też unowocześnienie zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego i odzwierciedlenie w nich realiów społeczno-gospodarczych w państwach członkowskich. W związku z tym nowa prezydencja zamierza ożywić prace nad nowelizacją przepisów o koordynacji zabezpieczenia społecznego. Prace nad projektem zmian w dwóch rozporządzeniach dotyczących koordynacji utknęły bowiem w 2021 r. w związku z brakiem ostatecznego porozumienia miedzy Radą UE a europarlamentem. ©℗