Do 20 stycznia br. pracodawcy muszą przesłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacje i deklaracje zawierające dane za ubiegły rok.

Do tych najważniejszych należy druk INF-2, czyli informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Do jej sporządzenia są zobowiązani pracodawcy, którzy są zwolnieni z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Chodzi m.in. o firmy, które mają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i osiągają sześcioprocentowy wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, a także przedsiębiorstwa mające status zakładu pracy chronionej (ZPChr), domy pomocy społecznej, hospicja i zakłady opiekuńczo-lecznicze. Jednocześnie ci pracodawcy powinni pamiętać, że 20 stycznia mija też termin na przesłanie informacji miesięcznej INF-1 za grudzień 2022 r.
Drugim ważnym formularzem jest deklaracja roczna wpłat na PFRON, DEK-R. Do jej wypełnienia są zobligowani pracodawcy, o których mowa m.in. w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 22, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji. Do tej grupy należą przede wszystkim firmy mające minimum 25 etatów, ale nieosiągające wspomnianego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, ZPChr, firmy, które utraciły ten status, ale zachowały prawo do prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), a także przedsiębiorstwa, które udzielają ulg na PFRON i dokonywały w ubiegłym roku wpłat z powodu uchybień związanych z wystawianiem informacji o kwocie obniżenia.
Dodatkowo dla obecnych i byłych ZPChr 20 stycznia br. upływa czas na złożenie deklaracji miesięcznej DEK-2-a za grudzień ubiegłego roku. W tym druku koniecznie musi być wypełniona pozycja 25, w której podaje się kwotę niewykorzystanych pieniędzy pochodzących z ZFRON lub cyfrę zero, jeśli wszystkie zostały wydane. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 4c ustawy pieniądze zasilające konto tego funduszu, pochodzące ze zwolnień podatkowych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych) i opłat oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4), które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym uzyskano te środki, podlegają wpłacie do PFRON. W składanym teraz druku DEK-2-a trzeba więc wpisać kwotę niewydanych pieniędzy uzyskanych w 2021 r. Co więcej, również do 20 stycznia te środki należy przekazać na konto PFRON.
Ponadto w tym samym terminie ZPChr muszą sporządzić informację półroczną INF-W, obejmującą okres od lipca do grudnia 2022 r., dotyczącą spełniania warunków posiadania tego statusu, które są wskazane w art. 28 ustawy o rehabilitacji. Przy czym akurat ten formularz jest wysyłany nie do PFRON, ale do wojewody. ©℗