Zatrudniamy kilkanaście osób, które w czasie wdrażania PPK miały ukończone 55 lat i zdecydowały się nie przystępować do tego programu. Czy również te osoby obejmie tegoroczny tzw. ponowny autozapis do PPK?

PPK i osoby 55+

Nie. Tzw. ponowny autozapis nie obejmie osób, które nie zostały „zapisane” do PPK z uwagi na to, że nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK (dotyczy to osób w wieku 55+). Osoby te – z uwagi na swój wiek – nie składały bowiem deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a tylko takie osoby objęte są tzw. ponownym autozpisem. Chodzi tu zarówno o osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK (osoby w wieku 18-55 lat, czyli „zapisywane” do PPK automatycznie, a nie na wniosek), jak i uczestników programu, którzy w pewnym momencie oszczędzania zrezygnowali z dokonywania wpłat do PPK. Oczywiście pod warunkiem, że nie złożą ponownie deklaracji o rezygnacji.

55+ do 1 kwietnia a autozapis do PPK

Tzw. ponownym autozapisem nie zostaną także objęte osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i już po złożeniu tej deklaracji, a przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia. W ramach tzw. ponownego autozapisu, pracodawca będzie mógł „zapisać” takie osoby do PPK albo wznowić naliczanie za nie wpłat do PPK od marca 2023 roku wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku. W przypadku osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK chodzi tu o wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a w przypadku uczestników PPK, którzy zrezygnowali z dokonywania wpłat w trakcie oszczędzania w PPK - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wówczas pierwsze wpłaty do PPK za te osoby pracodawca zobowiązany będzie przekazać do instytucji finansowej od 1 kwietnia 2023 r. Będzie miał na to czas do 17 kwietnia 2023 r. (15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela).

Wniosek o wpłaty do PPK przed ukończeniem 70.roku życia

Oczywiście jeśli osoba 55+, o której mowa wyżej, spóźni się i odpowiedni wniosek złoży nie do końca lutego 2023 roku, a później (ale przed ukończeniem 70 lat) - np. w marcu, kwietniu lub w lipcu - pracodawca też będzie musiał uwzględnić go i umożliwić takiej osobie oszczędzanie w PPK. Pracodawca zrobi to jednak na zasadach ogólnych, a nie w ramach tzw. ponownego autozapisu. W praktyce oznacza to, że - w zależności od tego, czy dotyczyło to będzie osoby zatrudnionej, która nie była jeszcze „zapisana” do PPK czy uczestnika programu - pracodawca zobowiązany będzie odpowiednio albo zawrzeć w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowę o prowadzenie PPK i po zawarciu tej umowy zacząć dokonywać wpłat do PPK na rachunek tej osoby albo wznowić dokonywanie wpłat za uczestnika PPK.

Tzw. ponowny autozapis do PPK - kalendarz działań pracodawcy:
  • do 28 lutego 2023 r. pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie osoby, które - do momentu, w którym przekazywał będzie taką informację - złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Obowiązek informacyjny pracodawcy nie obejmuje osób, które po złożeniu deklaracji o rezygnacji, a przed 1 kwietnia 2023 r., ukończą 70. rok życia. Osoby te nie zostaną bowiem objęte tzw. ponownym autozapisem do PPK;
  • w marcu 2023 roku – pracodawca oblicza i pobiera wpłaty do PPK od wynagrodzenia tych uczestników PPK, którzy przed wypłatą tego wynagrodzenia nie złożą ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (poprzednia deklaracja o rezygnacji jest skuteczna tylko do końca lutego 2023 roku);
  • od 1 do 17 kwietnia 2023 r. pracodawca ma obowiązek przekazać wpłaty do instytucji finansowej za uczestników PPK, objętych tzw. ponownym autozapisem, którzy nie złożą do tego czasu ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeśli uczestnik PPK złoży przed tym terminem deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK, to pracodawca będzie zobowiązany do skorygowania listy płac za marzec i rozliczenia się z pracownikiem. W takim przypadku pracownikowi zostaną zwrócone pobrane wcześniej z jego wynagrodzenia wpłaty do PPK;
  • pracodawca informuje podmiot zarządzający instytucją finansową prowadzącą PPK o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestników PPK; ten obowiązek nie znajduje zastosowania w odniesieniu do osób, które przed tzw. ponownym autozapisem nie były uczestnikami PPK, ale zostały nimi w ramach tzw. ponownego autozapisu (pracodawca zawarł w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK).

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Małgorzata Jankowska, Ekspert PFR Portal PPK