Sprawa dotyczyła fryzjerki, która prowadziła własny zakład. Kobieta zatrudniała dwie pracownice. W związku ze swoim stanem zdrowia otrzymała od lekarza ginekologa zwolnienie lekarskie na okres od 13 grudnia 2013r. do 9 stycznia 2014r. Przysługiwał jej w tym czasie zasiłek chorobowy.

W czasie trwania zwolnienia tj. 20 grudnia przedstawiciele ZUSu dokonali kontroli w miejscu jej zamieszkania. Niestety kobiety nie było w domu. Udali się więc do miejsca prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Zastali tam ją, jedną z pracownic oraz dwie klientki. Kobieta przyznała, że przyszła by jako właścicielka skontrolować pracownicę. Takie wyjaśnienia zostały umieszczone w protokole pokontrolnym. W następstwie ZUS wydał względem kobiety decyzję o odmowie prawa do zasiłku, gdyż zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Kobieta odwołała się od decyzji podając, że pojawiła się w zakładzie gdyż chciała obciąć włosy. A niedorzecznym jej zdaniem byłoby gdyby korzystała z usług fryzjerskich u konkurencji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wnioskował o oddalenie odwołania. Przypomniał definicję pracy zarobkowej przedsiębiorcy, do której należą: kierowanie zakładem, decydowanie o profilu działalności, przyjmowanie zleceń, podpisywanie dokumentów oraz nadzór nad pracownikami.

Sąd podzielił zdanie organu. Zwrócił uwagę, że tłumaczenie w czasie kontroli było inne niż to ujawnione w odwołaniu. A odwołująca się nie wyglądała jakby korzystała z usług fryzjerskich. Przypomniał brzmienie art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r., poz. 154): „ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia - traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia”.

Przytoczył również wyrok SN z 4 kwietnia 2012r. (sygn. akt: II UK 186/11) zgodnie, z którym: „należy odróżnić "pracę zarobkową", wykonywaną w ramach działalności gospodarczej przez osobę jednoosobowo, prowadzącą tę działalność, od czynności formalno-prawnych do jakich jest zobowiązana jako pracodawca. Pozbawienie bowiem prawa do zasiłku może i powinno nastąpić tylko wtedy, gdy w trakcie zwolnienia lekarskiego są wykonywane przez przedsiębiorcę w jego zakładzie konkretne czynności, związane wprost z działalnością gospodarczą, w tym nadzór nad zatrudnionymi pracownikami, obsługa klientów, przyjmowanie i wydawanie materiałów”.

Z uwagi na powyższe sąd oddalił odwołanie.

Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. akt: IV U 148/14