Panie prowadzące działalność gospodarczą muszą uważać, by przez niedopatrzenie nie stracić świadczeń należnych im po urodzeniu dziecka.
Do posła Piotra Babinetza zgłosiła się kobieta, której ZUS odmówił wypłaty zasiłku za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wniosek o świadczenie został złożony w biurze rachunkowym, które obsługiwało firmę kobiety. Niestety nie został on od razu przekazany do odpowiedniego oddziału ZUS ze względu na chorobę jednego z pracowników. W efekcie dokument trafił do organu po terminie, przy czym pracownik biura załączył do niego wyjaśnienie w sprawie opóźnienia. Mimo to ZUS wydał negatywną decyzję ze względu na niezachowanie terminu. W tej sytuacji parlamentarzysta PiS zapytał ministra pracy, czy ZUS ma obowiązek informowania matek z wyprzedzeniem o należnych im świadczeniach i terminach, w jakich trzeba się o nie ubiegać.
W odpowiedzi resort poinformował, że ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159) nie określa terminu, w jakim należy zgłosić wniosek o zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz za okres urlopu rodzicielskiego. Dodał, że przepisy kodeksu pracy stanowią, że taki dokument ma być złożony z 14-dniowym wyprzedzeniem.
– Ale ma to na celu umożliwienie pracodawcy przeorganizowania pracy i ewentualne zapewnienie zastąpienia pracownika, który ma zamiar wykorzystać te urlopy, na ich czas – wyjaśnia Marek Bucior, wiceminister pracy.
Dodaje, że z tego powodu konieczność taka nie występuje w przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami. Dlatego też rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444 ze zm.) nie określa, z jakim wyprzedzeniem należy składać wnioski o świadczenia do ZUS. Przy czym par. 18 pkt 2 stanowi, że wniosek o zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego powinien być złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego i powinien zawierać datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z tego świadczenia za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego.