1 Pracodawca może sporządzać opinię o pracowniku, a jeśli jest to uzasadnione interesem publicznym i pełnioną funkcją, udostępniać ją (wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2022 r., sygn. akt II PSKP 77/21).

Pracownik był zatrudniony w urzędzie miasta i zajmował się gospodarowaniem nieruchomościami. Podczas audycji radiowej pracodawca poinformował o nieprawidłowościach w biurze i ich konsekwencjach, podając przy tym dane osobowe pracownika. Pracownik uznał to działanie za podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy i za naruszenie jego dóbr osobistych.