Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych składa się do 25. dnia miesiąca. Jeśli to sobota, można poczekać do dnia powszedniego.
W jakich terminach pracodawca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?
Co się dzieje w przypadku, gdy ostatni dzień na złożenie wniosku przypada w sobotę lub niedzielę? Czy termin ten się przesuwa?
Zgodnie z par. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Zasada ta obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. (poprzednio ostateczny termin na wysłanie wniosku mijał 20. dnia miesiąca).
Kwestia terminów do składania dokumentacji w sprawie miesięcznego dofinansowania regulowana jest art. 57 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), ze szczególnym uwzględnieniem jego par. 4. Zgodnie z nim, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r. (sygn. akt I OPS 1/11, ONSAiWSA 2011/5/95) sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 par. 4 k.p.a. W związku z tym w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na dokonanie czynności przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1988).
Art. 57 par. 4 ustawy z 14 czerwca 1974 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267).