Organizacje pozarządowe będą mogły na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zapewniać usługi asystenckie dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu.
Taką możliwość przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (t.j. Dz.U. nr 29, poz. 172). Katalog wymienionych w nim działań, które są realizowane przy udziale środków PFRON przez inne podmioty, zostanie poszerzony o zapewnienie wsparcia osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi w formie osobistych usług asystenckich. Celem ma być wspomaganie ich samodzielnego funkcjonowania.
Reklama

173,7 mln zł przeznaczy w tym roku PFRON na zadania zlecane organizacjom pozarządowym

Ponadto nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany dotyczące finansowania psów asystujących, z których pomocy korzystają osoby niewidome, niedowidzące lub niepełnosprawne ruchowo. Obecnie PFRON dofinansowuje zakup, szkolenie oraz utrzymanie psa przewodnika, ale tylko w trakcie takiego kursu. Natomiast zarówno organizacje pozarządowe, jak i same osoby niepełnosprawne wskazywały, że potrzebne jest dotowanie ze środków funduszu późniejszych kosztów utrzymania psów asystujących. Ze względu na charakter i zakres zapewnianego osobom z uszczerbkiem na zdrowiu wsparcia wymagają one szczególnej opieki, np. weterynaryjnej.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w konsultacjach