Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym zajął się zwolnieniem kierowniczki działu kontraktów detalicznych w jednej z firm leasingowych. Właśnie ukazało się jego uzasadnienie. Pracodawca wypowiedział jej umowę po tym, jak pojawiły się nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległego jej działu. Poszło o dwa wnioski leasingowe, które zostały rozpatrzone niezgodnie z przyjętymi w tej organizacji procedurami. Podlegli jej pracownicy nie uwzględnili dodatkowych warunków finansowych wydania decyzji kredytowej. Pracodawca zarzucił kierowniczce brak skuteczności w eliminowaniu błędów w pracy podległych jej pracowników, a także brak działań mających na celu wyrównywanie wiedzy i znajomości procedur wśród zatrudnionych w dziale osób.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uznał zarzuty sformułowane w wypowiedzeniu za zbyt ogólne, m.in. dlatego, że pracodawca nie wskazał, których transakcji dotyczą. I przyznał byłej pracownicy 27 tys. zł odszkodowania za zwolnienie bez podania przyczyny, niezgodne z art. 30 par. 4 kodeksu pracy. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił ten wyrok i oddalił pozew pracownicy. Stwierdził bowiem, że w pozwie przeciwko pracodawcy szczegółowo odniosła się ona do zarzutów zawartych w wypowiedzeniu.
W wyniku skargi kasacyjnej byłej kierowniczki sprawą zajął się Sąd Najwyższy, który nie zgodził się z założeniem przyjętym przez Sąd Okręgowy, że skoro powódka w pozwie złożyła szereg wniosków dowodowych, to znaczy, iż mogła skutecznie bronić się przed zarzutami pracodawcy, bo były jej dobrze znane.
– Podjęcie przez pracownika profesjonalnej obrony przed rozwiązaniem stosunku pracy nie może działać na korzyść pracodawcy – stwierdził Bohdan Bieniek, sędzia SN. – Jeżeli pracownik przygotował się do procesu i już w pozwie przedstawił określone wnioski dowodowe, do czego zresztą obliguje go proces cywilny, to tym zachowaniem nie uwiarygodnił wskazanych w oświadczeniu woli pracodawcy przyczyn prowadzących do rozwiązania umowy o pracę – uzasadnił sędzia SN. ©℗
ORZECZNICTWO
Wyrok SN z 23 sierpnia 2022 r., sygn. akt II PSKP 93/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia