Dotychczas wynosiła ona 1,93 proc. podstawy, zaś od nowego miesiąca wyniesie 1,80 proc. Przewiduje to nowelizacja rozporządzenia ministra pracy w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2015 r. poz. 379).

Przedsiębiorcy zgłaszający do wypadkowego 10 i więcej osób będą nadal samodzielnie ustalać wysokość składki na podstawie stopy procentowej dla danej grupy działalności i indywidualnego wskaźnika korygującego ustalonego przez ZUS. Po nowelizacji tę samą stopę procentową zachowa 28 grup działalności, dla 8 nastąpi wzrost jej wysokości, a dla 28 grup spadnie.

Etap legislacyjny

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2015 r.