Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które ubiegają się o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, muszą razem z pierwszym składanym w 2023 r. wnioskiem złożyć formularz zawierający informacje o uzyskanej pomocy de minimis.

Taki obowiązek jest związany z tym, że wspomniana refundacja jest udzielana niepełnosprawnym przedsiębiorcom jako pomoc de minimis i maksymalna kwota takiego wsparcia nie może przekroczyć limitu wynoszącego 100 tys. euro lub 200 tys. euro (w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i dwa poprzedzające go lata). Dlatego do wniosku Wn-U-G, który służy do otrzymania zwrotu należności na ZUS, trzeba dołączyć formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR (w przypadku osób prowadzących działalność w rybołówstwie lub rolnictwie). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że jeden ze wskazanych druków należy załączyć do pierwszego składanego po 31 grudnia 2022 r. wniosku – niezależnie od tego, czy będzie on dotyczył refundacji składek za dany miesiąc, czy będzie to korekta tego złożonego jeszcze w ubiegłym roku. Brak takiego formularza spowoduje odrzucenie wniosku o zwrot pieniędzy.
Formularze o pomocy de minimis są dostępne w terenowych oddziałach PFRON oraz na stronie internetowej funduszu. Jeśli niepełnosprawny przedsiębiorca ubiega się o refundację drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji, musi najpierw wypełnić Wn-U-G, w sekcji oświadczeń zaznaczyć, który druk będzie załączać, podpisać wniosek podpisem PFRON lub podpisem kwalifikowanym i dopiero potem pokaże mu się lista załączników, z których wybierze jeden. Z kolei osoby, które starają się o refundację w formie papierowej, muszą wydrukowane i wypełnione dokumenty (wniosek plus załącznik) wysłać do właściwego wojewódzkiego oddziału funduszu.
Z refundacji składek na ZUS mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne z własną firmą, ale kwota zwracana przez PFRON jest uzależniona od stopnia dysfunkcji zdrowotnej. I tak zwrot należności na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 100 proc. przysługuje osobie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeśli przedsiębiorca ma umiarkowany lub lekki poziom uszczerbku na zdrowiu, refundacja stanowi odpowiednio 60 proc. i 30 proc. składek. Dodatkowym warunkiem uzyskania zwrotu jest to, aby należność na ZUS została opłacona w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. ©℗