Regulacje
NSZZ „Solidarność” krytycznie ocenia opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie zatrudniania cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 maja 2015 r.
Prezydium związku zwraca uwagę, że obecna liberalizacja polityki rządu w zakresie zatrudniania cudzoziemców nie sprzyja ochronie miejsc pracy dla polskich obywateli. Jego zdaniem nowe przepisy spowodują, że w dalszym ciągu pracodawcy będą preferować zatrudnianie osób spoza Polski.
„Przedsiębiorcy w przeważającej mierze są nastawieni na osiąganie szybkiego zysku z prowadzonej działalności, w związku z tym obywatele naszego kraju poszukujący zatrudnienia nie będą konkurencyjni na rynku pracy. Jest to uzasadnione tym, że cudzoziemcy, głównie z krajów Europy Wschodniej, są gotowi przyjąć znacznie gorsze warunki pracy, czasem na granicy ubóstwa” – piszą liderzy Solidarności.
Aby zapobiec takim zjawiskom, związek proponuje wypracowanie mechanizmu, który spowoduje, że przy naborze będą decydowały wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje kandydata przy jednoczesnym sztywnym określeniu wartości wynagrodzenia za oferowaną pracę.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne