Interpretacja ZUS
Pełnienie funkcji likwidatora spółki wyłącznie na podstawie powołania nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Tak postanowił ZUS w decyzji interpretującej przepisy.
Została ona wydana na wniosek firmy, która miała wątpliwość, czy musi zgłosić do ubezpieczeń społecznych likwidatorów. Uchwałę o ich powołaniu, rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji podjęło nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Przy czym likwidatorzy sprawują swoje funkcje z powołania i nie są objęci umową o pracę.
ZUS na wstępie wyjaśnił, że obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ciąży na płatniku i dotyczy osób, które podlegają tym ubezpieczeniom z uwagi na posiadanie tytułu do nich. Katalog takich osób określa art. 6 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121).
W myśl art. 468 kodeksu spółek handlowych do obowiązków likwidatora należy zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Ponadto stosuje się do nich przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy k.s.h. stanowią inaczej.
ZUS podkreślił, że wśród tytułów wymienionych w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma pełnienia funkcji likwidatora spółki prawa handlowego. Zatem w sytuacji, gdy podstawą jego działania jest jedynie akt powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników) i nie jest on związany ze spółką umową o pracę bądź zleceniem, to nie podlega ubezpieczeniom. Oznacza to, iż na spółce nie ciąży obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego tym osobom wynagrodzenia.
Decyzja ZUS oddziału w Gdańsku z 26 lutego 2015 r. (DI/100000/43/184/2015).