Wykaz prac wzbronionych młodocianym ze względu na występowanie czynników chemicznych obejmie także zadania narażające na działanie ołowiu (i jego związków) oraz azbestu. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
Zmiana wspomnianych przepisów spowodowana jest koniecznością ich dostosowania do dyrektywy Rady nr 94/33/WE z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.Urz. L 216 z 20 sierpnia 1994 r., str. 12 ze zm.). Nowy system (będzie obowiązywał od 1 czerwca 2015 r.; niektóre rozwiązania od 1 czerwca 2017 r.) wprowadza m.in. częściowo zmienioną klasyfikację substancji ze względu na zagrożenie oraz nowe kody zwrotów wskazujących jego rodzaj (zwroty „H” zastępują zwroty „R” wskazujące na szczególne zagrożenia związane ze stosowaniem substancji i mieszanin).
W przypadku prac w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów wprowadzono odesłanie do przepisów wykonawczych w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Z kolei w przypadku zadań narażających na czynniki biologiczne zaniechano kazuistycznego wyliczenia takich zajęć.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach społecznych
Na jakich zasadach można zatrudnić młodocianych