Orzecznictwo
Europejczycy przybywający do państwa członkowskiego UE, którego nie są obywatelami, w celu poszukiwania pracy mogą zostać pozbawieni prawa do korzystania z określonych świadczeń socjalnych. Jeśli jednak dana osoba była już zatrudniona w tym kraju, nie można jej odmówić świadczeń w sposób automatyczny, bez przeprowadzenia indywidualnej oceny danego przypadku.
Tak wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Melchiora Watheleta. Postępowanie dotyczy rodziny Alimanovic (matki i jej trójki dzieci), która posiadała szwedzkie obywatelstwo, ale w czerwcu 2010 r. przyjechała do Niemiec. Kobieta i jej najstarsza córka od momentu przyjazdu podejmowały krótkotrwałe prace do maja 2011 r. Następnie przyznano im zasiłki dla bezrobotnych, a na dwójkę młodszych dzieci zasiłek socjalny dla osób niezdolnych do pracy. Wkrótce jednak zaprzestano ich wypłaty, bo zgodnie z niemieckimi przepisami nie należą się one cudzoziemcom, których prawo pobytu wynika wyłącznie z poszukiwania pracy. Sprawa trafiła do niemieckiego federalnego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, a ten zwrócił się do TSUE o wyjaśnienie, czy takie wyłączenie jest zgodne z prawem UE.
Rzecznik przypomniał, że zgodnie z dyrektywą z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków jej rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz.U. L 158, s. 77) państwo członkowskie nie musi przyznawać prawa do świadczenia z pomocy społecznej obywatelowi innego kraju UE przez trzy pierwsze miesiące pobytu lub dłużej, jeśli dana osoba przyjechała w celu poszukiwania pracy. Uznał jednak, że wsparcia nie można automatycznie odmówić cudzoziemcowi, który przebywa w innym kraju unijnym przez okres dłuższy niż trzy miesiące i był już tam zatrudniony. Uniemożliwienie wykazania, że taki obcokrajowiec jest rzeczywiście związany z państwem, do którego przybył, jest niezgodne z zasadą równego traktowania.
ORZECZNICTWO
Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Melchiora Watheleta z 26 marca 2015 r. (sprawa C-67/14). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia