Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić kilkunastoletnią ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Obecnie założenia do projektu są na etapie konsultacji. Sama ustawa ma zaś zostać uchwalona jeszcze w tej kadencji Sejmu.
Jedna z kluczowych zmian dotyczy ułatwień dla przedsiębiorców przy kontrolach przeprowadzanych przez organy. Sprawdzanie przedsiębiorców ma być krótsze i mniej uciążliwe, m.in. dzięki temu, że kontrolerzy różnych instytucji będą musieli wymieniać się między sobą dokumentacją oraz razem planować kontrole. Urzędnicy ponadto będą musieli na życzenie przedsiębiorcy, zanim wydadzą negatywne dla niego rozstrzygnięcie, przygotować projekt decyzji, aby możliwe było ewentualne uzupełnienie braków lub wyjaśnienie wątpliwości. Kontrole zaś mają być planowane na podstawie przypuszczeń organów, gdzie może dochodzić do największych nieprawidłowości, nie zaś losowo.
Te plany jednak nie odpowiadają wielu urzędom. Zastrzeżenia do projektu zgłosiły część ministerstw, a także m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Teraz do grona niezadowolonych dołączył także główny inspektor pracy. Jak twierdzi w piśmie skierowanym do wicepremiera Janusza Piechocińskiego, istotne wątpliwości budzi wiele rozwiązań legislacyjnych. W związku z tym apeluje, aby PIP wyłączyć spod obowiązku dostosowania się do przewidywanych regulacji.
Iwona Hickiewicz podkreśla, że organy PIP wydają rocznie kilkaset tysięcy decyzji. Dlatego wprowadzanie dodatkowych obowiązków – jak np. sporządzania projektu decyzji administracyjnej – wydłuży czas trwania postępowań, a co za tym idzie może negatywnie wpłynąć na ochronę praw pracowników. Błędem prawodawcy – w ocenie PIP – byłoby także wymaganie od inspekcji, aby planowała kontrole na zasadzie analizy ryzyka.
„Wprowadzenie kolejnych uprawnień dla przedsiębiorców i nowych obowiązków dla organów wywierać będzie dalszy negatywny wpływ na organizację pracy Państwowej Inspekcji Pracy i skuteczność działań jej organów” – podkreśla w piśmie Iwona Hickiewicz.
Zupełnie nie zgadza się z tym stanowiskiem radca prawny Bartosz Wyżykowski, zastępca dyrektora departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.
– Prawo działalności gospodarczej w żadnym razie nie wpłynie negatywnie na możliwości kontrolne PIP, nie powinno też wydłużyć postępowań. Dlatego nie ma powodu, aby wyłączać inspekcję pracy spod obowiązywania ustawy – uważa ekspert.
Etap legislacyjny
Założenia do ustawy w konsultacjach