Specjalny zasiłek ma przysługiwać, gdy żołnierz jako jedyny utrzymuje najbliższych. Aby otrzymać świadczenie w wysokości pensji minimalnej trzeba będzie spełnić określone wymagania. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów trafił do konsultacji.

W stosunku do dotychczasowych zapisów, projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom odbywającym czynną służbę wojskową zmienia zakres podmiotów uprawnionych do świadczenia. Uprzednio zapis dotyczył jedynie osób pełniących zasadniczą służbę wojskową teraz ma być skierowany do powołanych do czynnej służby wojskowej. W chwili obecnej projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Osoby zainteresowane przyznaniem świadczenia będą musiały udać się do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na swoje miejsce zameldowania lub zamieszkania. To wójt lub prezydent miasta wyda decyzję o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do niej, za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461) przyznaje uprawienie do złożenia wniosku żołnierzowi oraz członkowi jego rodziny, którymi w świetle przepisu mogą być:
• małżonek,
• dzieci,
• rodzice,
• osoby, które otrzymują od niego alimenty (pod pewnymi warunkami).Decyzję wraz z wnioskiem będzie trzeba złożyć do dowódcy jednostki wojskowej lub komendanta jednostki organizacyjnej obrony cywilnej. Jeżeli wnioskodawca zobowiązany jest do płacenia alimentów musi przedstawić prawomocne orzeczenie w tym zakresie.

Świadczenie w wersji podstawowej ma odpowiadać kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę z grudnia roku poprzedniego. Wysokość zasiłku może ulec zmniejszeniu. Dzieje się tak, gdy łączny miesięczny dochód uprawnionych osób jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wtedy kwota zasiłku będzie jedynie wyrównaniem do przyjętego wskaźnika.

Zasiłek nie będzie przysługiwał jeżeli:
• dochód uzyskiwanych przez uprawnionych przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia,
• uprawnione osoby utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu czasu jego pobierania.

Jeżeli świadczenie zostanie przyznane, powinno być wypłacane od dnia stawienia się do czynnej służby aż do zwolnienia z niej. Chyba, że fakt pozostawania jedyną osobą utrzymując rodzinę powstał później. Wtedy prawo przysługuje od chwili jego powstania.

Świadczenie wypłacane będzie miesięcznie z dołu. Jeżeli okres, za który przysługuje jest krótszy niż miesiąc. Wylicza się go odpowiednio.

Na decyzję o przyznanym zasiłku nie wpływa fakt przeniesienia żołnierza do innej jednostki. Prawo do świadczenia pozostaje w mocy. Jedynie dowódcy przesyłają między sobą dokumentację.