Senackie komisje zgodziły się na wydłużenie terminu vacatio legis dotyczącego pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy oraz na zwiększenie wymiaru dla formy okazjonalnej z 24 do 30 dni. Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne wyższej izby parlamentu.

Kontrolowanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków oraz praca zdalna jako stała forma świadczenia pracy – to najważniejsze obszary regulacji, które ma wprowadzić nowelizacja kodeksu pracy, nad którą pracuje obecnie Senat. Wczoraj ustawę poparły obradujące wspólnie komisje ustawodawcza oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

Co zmieniono

Polecamy: „Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r.” >>>>

W trakcie posiedzenia zgłoszono kilkanaście uwag do ustawy, w tym 10 pochodziło od Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Jednak tylko dwie udało się przekuć w poprawki i te zostały przyjęte przez komisje mimo negatywnej opinii rządu. Pierwsza dotyczyła wydłużenia czasu wejścia w życie regulacji o pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy, co postulowali m.in. pracodawcy (również na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego). Druga poprawka uwzględniona przez komisje polegała na zwiększeniu wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym. Zmiana ta stanowi częściowe wyjście naprzeciw postulatom zgłaszanym przez pracodawców, którzy domagali się 36 dni. Jednocześnie jest ona w kontrze do stanowiska związków zawodowych, które najchętniej z tej formuły by zrezygnowały, ale w ostateczności zgodziły się na kompromis wypracowany przez rząd, czyli 24 dni.

Wątpliwości do trzeźwości

Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący komisji ustawodawczej, zastrzegł, że komisja będzie jeszcze pracować nad ewentualną poprawką na posiedzenie plenarne Senatu w celu doprecyzowania wątpliwości dotyczących badań trzeźwości pracowników. A tych, zwłaszcza w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, jest sporo. Jedno z zastrzeżeń dotyczy redakcji przepisu, zgodnie z którym pracodawca może wprowadzić kontrolę, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Użycie spójnika „i” w sformułowaniu „życia i zdrowia” oznacza bowiem, że obydwie te przesłanki muszą być spełnione łącznie, a więc kontrola trzeźwości będzie możliwa, jeśli zagrożone będą obydwie te wartości jednocześnie. Zdaniem BL zapis powinien brzmieć: „ochrony życia lub zdrowia”, bo obecny znacznie ograniczy zastosowanie przepisu.
Biuro zwracało również uwagę, że z uchwalonych przez Sejm przepisów nie wynika jednoznacznie, czy pracownik będzie mieć obowiązek poddać się badaniu stanu trzeźwości przez organ powołany do ochrony porządku publicznego. – Kwestia zgody pracownika na takie badanie albo obowiązku poddania się badaniu powinna być przesądzona wprost, ponieważ może być w przyszłości źródłem wątpliwości interpretacyjnych – wskazano. Maciej Telec, główny legislator, argumentował, że na podstawie tych przepisów pracownik może nie wyrazić zgody na badanie. – Konsekwencją niepoddania się badaniu będzie niedopuszczenie pracownika do pracy. To jest jedyna konsekwencja. Pracodawca może zastosować karę pieniężną, ale nie może go zwolnić dyscyplinarnie – wskazał. Dodał też, że w takiej sytuacji może być trudno zlecić przeprowadzenie badania przez policję, bo pracownik, który nie został dopuszczony do pracy, może się po prostu oddalić.
Wreszcie w opinii biura w art. 6723 k.p. mówiącym o tym, jakie zachowania pracownika nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę, zabrakło wniosków pracownika: o uzgodnienie pracy zdalnej, a także o zaprzestanie jej wykonywania. Do tego resort rodziny nie odniósł się i być może będzie to stanowić przedmiot poprawki. – Jeśli by się pojawiła jeszcze jakaś wątpliwość, to na posiedzenie plenarne zaproponujemy rozwiązanie – zastrzegł Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Pozostałe uwagi biura w ocenie resortu rodziny nie były zasadne.
Rozpatrzenie ustawy na posiedzeniu plenarnym Senatu planowane jest w trakcie posiedzenia rozpoczynającego się dziś (14 grudnia). ©℗
24 tyle dni pracy zdalnej okazjonalnej przewidziano w ustawie, która wyszła z Sejmu
Etap legislacyjny
Ustawa w trakcie prac senackich