Od 1 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Dębicy zacznie funkcjonować Wydział Pracy. Będą w nim rozpoznawane, co oczywiste, sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego sądu. Ale nie tylko.

Przekazane zostaną mu także sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Ropczycach. To ostatnie wynika zaś z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych.
Sąd Rejonowy w Dębicy funkcjonuje w okręgu rzeszowskim, w apelacji rzeszowskiej. Nowo utworzony Wydział Pracy obejmie swą właściwością miasto Dębica oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków. Ponadto, na mocy projektowanego rozporządzenia, jednostka ta obejmie swą właściwością również rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego (który to stanowi obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ropczycach). W skład tego powiatu wchodzą gminy: Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów oraz Wielopole Skrzyńskie. Dotychczas sprawy z zakresu prawa pracy należące do właściwości SR w Dębicy i w Ropczycach rozpatrywał SR w Rzeszowie.
Dla przypomnienia: powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego (tj. sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania), bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ww. kumulacja rozpoznawania spraw pracowniczych w jednej jednostce jest uzasadniona tym, że teren powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest oddalony niewiele ponad 20 km od SR w Dębicy. Sprzyja to również realizacji zasady ułatwiania dostępu obywatela do jednostek wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie po przejęciu przez SR w Dębicy spraw pracowniczych z obszaru właściwości tego sądu i SR w Ropczycach zmniejszy się obciążenie sprawami z tego zakresu sądu rzeszowskiego, co powinno wpłynąć również na sprawność ich rozstrzygania.
Warto jednocześnie zaznaczyć, że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości zarówno SR w Dębicy, jak i SR w Ropczycach pozostaną we właściwości SR w Rzeszowie. Ten ostatni rozpoznaje już bowiem ten rodzaj spraw z obszaru wszystkich sądów rejonowych leżących w okręgu rzeszowskim. Dzięki temu zostanie zapewniona spójność terytorialna tych spraw.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach