Rada UE w składzie ministrów ds. zatrudnienia osiągnęła konsensus co do zaostrzenia przepisów o ochronie przed azbestem w pracy.

Chodzi o projekt nowelizacji dyrektywy nr 2009/148/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz.Urz.UE L 330/28 z 16 grudnia 2009 r.). Propozycja zmian przyjęta przez Radę UE (tzw. podejście ogólne) będzie teraz bazą do negocjacji z Parlamentem Europejskim.
Pierwotna propozycja, pochodząca od Komisji Europejskiej, została przedstawiona pod koniec września 2022 r. jako jedna z inicjatyw Europejskiego planu walki z rakiem. Teraz Rada UE, w wypracowanej przez siebie wersji projektu, przychyliła się do tego, by utrzymać bez modyfikacji najważniejszą z zaproponowanych w niej zmian. Polega ona na aż 10-krotym ograniczeniu narażenia na działalnie azbestu w miejscu pracy. Miałoby to nastąpić poprzez obniżenie najwyższego dopuszczalnego stężenia azbestu w powietrzu z 0,1 włókna na cm sześc., co wynika z obowiązujących przepisów dyrektywy, do 0,01 włókna na cm sześc. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, obecna wartość została ustalona w 2003 r. na podstawie dostępnej wówczas wiedzy naukowej i technicznej. Komisja uznała jednak, że przepisy w sprawie azbestu w miejscu pracy muszą być stale aktualizowane na podstawie nowej wiedzy naukowej, by zapewnić jak największą skuteczność środków ochrony pracowników przed narażeniem na działanie azbestu.
Rada UE zdecydowała się też na małą rewolucję technologiczną. Uznała bowiem, że już czas zrezygnować ze starej metody liczenia włókien azbestu przy pomocy mikroskopu kontrastowo-fazowego (PCM), zalecanej od 1997 r. przez Światową Organizację Zdrowia. Ma ją zastąpić bardziej nowoczesna i czuła metoda oparta na mikroskopii elektronowej (EM). Projektowany przepis dopuszcza także ewentualne wykorzystanie alternatywnej technologii, pod warunkiem uzyskania za jej pomocą porównywalnych lub dokładniejszych wyników.
Aby ułatwić państwom członkowskim ten technologiczny transfer, Rada zaproponowała również wprowadzenie okresu przejściowego – siedem lat od wejścia w życie dyrektywy na wdrożenie nowych wymogów w zakresie pomiarów włókien azbestu (na implementację pozostałych przepisów nowelizacji – dwa lata). W tym okresie stosowane obecnie metody pomiarowe zachowałyby ważność aż do czasu transpozycji zmian. Jednocześnie projekt przyjęty przez Radę UE powierza Komisji zadanie wspierania państw członkowskich w zmianie metody pomiaru. KE ma je realizować poprzez zapewnienie odpowiednich wytycznych technicznych m.in. w zakresie przejścia na nową metodykę. ©℗
Etap legislacyjny
Przyjęcie projektu przez Radę UE