Do której instytucji finansowej powinny trafić wpłaty do PPK w okresie wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK? Czy od odroczonego wynagrodzenia byłego pracownika wpłaty do PPK można przekazać do nowej instytucji finansowej?

Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł tę umowę z inną instytucją finansową, zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, Pracownicze Towarzystwo Emerytalne albo zakład ubezpieczeń. Oznacza to, że pracodawca najpierw musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, a dopiero później wolno mu wypowiedzieć umowę dotychczasowej instytucji finansowej. Ustawa o PPK nie ogranicza w inny sposób zasady swobody umów, a więc podmioty zatrudniające mogą dokonywać zmiany instytucji finansowej zarządzającej PPK w zasadzie bez limitów.

Praktycznym ograniczeniem jest wymóg przeprowadzenia wewnętrznego postępowania. Podmiot zatrudniający wybiera nową instytucję finansową m.in.:

  • w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie, a w przypadku jej braku - w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym;
  • na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi;
  • mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, jeżeli miały one zawarte umowy o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową.

Wpłaty do PPK w okresie wypowiedzenia umowy o zarządzanie i po tym okresie

Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową i wypowiedzeniu umowy o zarządzanie dotychczasowej instytucji, bieżące wpłaty do PPK dokonywane są do instytucji dotychczasowej (chyba, że strony umowy umówiły się inaczej).

Dopiero po rozwiązaniu dotychczasowej umowy o zarządzanie PPK wpłaty do PPK będą dokonywane do nowej instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł nową umowę o zarządzenie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Do nowej instytucji finansowej będą przekazywane również wpłaty naliczone od „odroczonego wynagrodzenia”, należnego zatrudnionemu uczestnikowi PPK za okresy, w których podmiot zatrudniający był związany umową o zarządzanie PPK z poprzednią instytucją finansową.

WAŻNE
Zasadą jest, że wpłaty do PPK będą przekazywane do nowej instytucji finansowej dopiero po rozwiązaniu umowy z dotychczasową instytucją finansową. Umowy te powinny zostać skoordynowane w taki sposób, aby okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy o zarządzanie PPK upływał bezpośrednio przed początkiem okresu obowiązywania nowej umowy – tak, aby podmiot zatrudniający miał obowiązek przekazania wpłat do PPK obliczonych od danego wynagrodzenia tylko do jednej instytucji finansowej.

Wpłaty do PPK za byłego pracownika

Ustanie zatrudnienia pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonania wpłat do PPK. To oznacza, że należy naliczyć wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia, o ile przed jego wypłatą uczestnik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jednak w przypadku, gdy po ustaniu zatrudnienia pracownika (uczestnika PPK) w podmiocie zatrudniającym doszło do rozwiązania przez ten podmiot umowy o zarządzanie PPK z dotychczasową instytucją finansową, a byłemu pracownikowi przysługiwałoby takie „odroczone wynagrodzenie” w tym podmiocie zatrudniającym, podmiot zatrudniający nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i przekazania wpłat do PPK obliczonych od takiego „odroczonego wynagrodzenia”. W takim przypadku nie ma bowiem podstawy prawnej do takiego działania podmiotu zatrudniającego. Wynika to z faktu, że wpłaty do PPK mogą być dokonywane przez podmiot zatrudniający tylko do instytucji finansowej, z którą ten podmiot ma zawartą umowę o zarządzanie PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Łukasz Skoczeń, Ekspert PFR Portal PPK