Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą z różnych obszarów, a oprócz tego ma też zakład produkcyjno-szkoleniowy i jest organem prowadzącym dla pięciu szkół. Każda z nich ma swój numer REGON, ale to wnioskodawca jest pracodawcą dla zatrudnionych w tych placówkach osób i stroną umów o pracę, w których jest wskazana konkretna szkoła jako miejsce świadczenia przez nich pracy. W żadnej z tych placówek stan zatrudnienia nie przekracza 25 osób.
Ponieważ art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) nakłada na pracodawców, którzy mają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, obowiązek wnoszenia wpłat na rzecz PFRON (chyba że osiągają 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych), wnioskodawca zapytał, czy może ujmować każdą ze szkół oddzielnie w odniesieniu do wspomnianego limitu. W praktyce oznaczałoby to brak konieczności uiszczania należności do funduszu. Pracodawca chciał też uzyskać odpowiedź, czy w sytuacji gdy nie będzie to prawidłowe postępowanie, będzie możliwe skorzystanie z wyjątku określonego w art. 21 ust. 2b ustawy. Przepis ten stanowi, że w przypadku wymienionych w nim placówek, w tym publicznych i niepublicznych szkół, wskaźnik zatrudnienia zwalniający z wpłat na PFRON wynosi 2 proc.